Novembre 27, 2020
Per CGT Diputació De BCN
336 vistes


SOBRE LA REOBERTURA DE LA XARXA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

A totes les treballadores i treballadors de la Diputació que presten serveis a les biblioteques de la XBM:

Des de la Secció Sindical de la CGT volem donar-vos unes indicacions per tal de garantir la seguretat del personal que treballa a la XBM, atesa la peculiaritat i complexitat de les tasques que es desenvolupen a les biblioteques, com de la gestió municipal de l’edifici, a través de la coordinació d’activitats empresarials.

El “Protocol mitjançant el qual s’estableix criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19” (https://bit.ly/3eetULs) regula les condicions de seguretat dels treballadors i treballadores, estableix la modalitat de treball no presencial, i també identifica els grups vulnerables i els permisos per conciliar la vida familiar i professional.

El segon Pla de Contingència de la Diputació de Barcelona elaborat per les diferents Gerències, Direccions i Serveis determina els llocs de treball necessaris per al funcionament de cada orgànic (https://bit.ly/3d9DaAk). En el cas del personal de biblioteques de la XBM els llocs de treball no es consideren essencials. Aquest Pla de Contingència està sotmès al Protocol mencionat anteriorment i l’ha de complir en la seva totalitat.

Dos aspectes bàsics a tenir en compte són:

– La incorporació del personal no es farà abans no sigui aprovat el protocol pel Ple de la Corporació (aquest ha estat aprovat a la sessió plenària celebrada avui, 28 de maig: https://bit.ly/2AbBGqJ).

– Les mesures de seguretat descrites en el mateix han d’estar implantades ABANS de l’entrada del personal de la Diputació a la biblioteca: “En qualsevol cas, l’activitat presencial no podrà iniciar-se fins que es doni compliment a les mesures preventives que es contenen en el següent protocol”.

Respecte les mesures de seguretat, des de la Gerència de Biblioteques s’ha enviat un “check-list” als directors i directores de biblioteques amb el llistat de mesures que ha de tenir l’equipament per a garantir la seguretat del personal i dels usuaris. Aquest “check-list” s’ha de fer arribar, a banda d’enviar-lo a través de la plataforma EACT o la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, també al vostre referent de l’Oficina de Prevenció de Riscos ([email protected]). Si teniu qualsevol dubte al respecte podeu enviar un correu als delegats de prevenció de la nostra Secció Sindical [email protected].

El Pla de Contingència que elabori cada biblioteca haurà de seguir TAMBÉ necessàriament el protocol establert per la Diputació de Barcelona si hi treballa personal de la mateixa.

En el Pla de Contingència de la Gerència de Serveis de Biblioteques es diu que és “imprescindible, la presència de les figures de direcció de biblioteca”. Això no implica que les directores de biblioteca estiguin estipulades com a personal essencial, i poden acollir-se a tots els permisos dels quals pot gaudir la resta de personal de la Diputació.

En el protocol es prioritza la modalitat no presencial de treball. En el cas de les treballadores amb fills fins a 16 anys que convisquin al domicili i persones depenents a càrrec els centres d’assistència dels quals estiguin tancats, se’ls concedirà un permís de conciliació i passaran a fer treball no presencial des de casa. La Diputació s’ha d’encarregar de substituir aquestes persones.

Per al personal que no disposa d’aquest permís s’han d’establir torns de treball seguint les indicacions que marca el Protocol.

Des de la Secció Sindical de la CGT restem vigilants, en la mesura de les nostres possibilitats, per a que es garanteixi la seguretat i els drets laborals de les treballadores de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Si creus que això no succeeix o tens algun dubte pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic [email protected] (Ivana Ares), a la bústia de la Secció Sindical ([email protected]) o als nostres delegats de prevenció ([email protected])

Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona
Comissió de Biblioteques

28 de maig del 2020

—-

Document en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com