Novembre 27, 2020
Per Solidaridad Obrera
2,687 vistes

[CAT]

Secretari d鈥橝cci贸 Criminal

En primer lloc parlarem de la Secci贸 Sindical de CNT a Ale-Hop, cadena de botigues on la nostra organitzaci贸 s鈥檋a convertit en referent indiscutible. Deixant de banda la seva recent constituci贸, la secci贸 ja compta amb gran part de la plantilla de les botigues afiliada. Despr茅s d鈥檜na recent reuni贸 amb l鈥檈mpresa s鈥檋an satisfet diferents reclamacions: reconeixement de categories laborals reals corresponents al lloc de treball, normalitzaci贸 del lliurament de n貌mines, que l鈥檈mpresa nomen茅s a una persona per a representar-la en processos judicials i, finalment, el respecte de la privacitat i el descans de les treballadores (evitant, per exemple, el mal 煤s de grups de whatsapp). Anteriorment la secci贸 ja havia dut a terme altres lluites, per exemple contra la problem脿tica relacionada amb l鈥橢RTO de mar莽, i la devoluci贸 d鈥檋ores en forma de 鈥減ermisos retribu茂ts recuperables鈥, al qual la secci贸 es va negar.

I precisament els ERTOs, posteriorment transformats en EROs o acomiadaments col路lectius, han estat una de les principals problem脿tiques a les que hem hagut de fer front. En aquest sentit podem parlar de la lluita de la Secci贸 Sindical de CNT a Aula-CRAM, el projecte d鈥檈ducaci贸 ambiental de Fundaci贸 CRAM (Fundaci贸 per a la Conservaci贸 i Recuperaci贸 d鈥橝nimals Marins), secci贸 que tamb茅 es va constituir precisament durant un ERTO per for莽a major. Durant el mes de juliol aquest ERTO es va transformar en ERO d鈥檈xtinci贸 total, sobre la base de suposades causes econ貌miques i productives. L鈥檈mpresa va posar totes les traves possibles perqu猫 la CNT form茅s part de la comissi贸 negociadora, ocultant-se informaci贸, documentaci贸 i mostrant mala fe en tot moment. Encara que l鈥檃ssemblea de treballadors/es va decidir per majoria rebutjar l鈥檃cord presentat per l鈥檈mpresa, el delegat de CCOO va signar l鈥檃comiadament col路lectiu a porta tancada. Acomiadades mitjan莽ant un ERO clarament fraudulent les treballadores no han cessat en la seva lluita, sent ja assenyalades en una primera acci贸 de protesta purament divulgativa. La passada setmana el sindicat va dur a terme un piquet informatiu davant l鈥橝juntament de El Prat, mentre les companyes es reunien amb l鈥檃dministraci贸, i posteriorment tenien una entrevista amb R脿dio El Prat. La directiva del CRAM ha de tenir molt clar que la lluita continuar脿 fins a la readmissi贸 de les nostres companyes, i que arribarem fins a les 煤ltimes conseq眉猫ncies.

Un altre dels conflictes que tenim actualment obert 茅s contra Hotels Derby, davant la falta de resposta de l鈥檈mpresa a les reivindicacions plantejades. Tals s贸n el complement salarial relatiu a ERTO en qu猫 est脿 immersa la plantilla. No pot ser que davant beneficis tan desproporcionats de la directiva, les persones que treballen per a Hotels Derby hagin de nedar en una situaci贸 d鈥檃bsoluta precarietat laboral. I, per descomptat, una reclamaci贸 que va aparellada a l鈥檃nterior 茅s que es garanteixin els llocs de treball, que l鈥橢RTO no es transformi en ERO. Joaquim Clos, el director general de Derby Hotels, ha guanyat una fortuna a costa de l鈥檈xplotaci贸 dels treballadors/es, i no permetrem que es lucri mentre la nostra afiliaci贸 i la resta de plantilles han de patir unes condicions laborals de mis猫ria.

Finalment parlarem de la Secci贸 Sindical de CNT a EUREST/Compass Group. EUREST, que havia iniciat un ERTO per for莽a major al mar莽, va obrir les cafeteries de Tanatoris Memora durant el mateix, posant-les en funcionament amb plantilla externa. Aquesta jugada no va sortir b茅 a l鈥檈mpresa, que va haver de recular davant la manifesta il路legalitat de la seva acci贸. La Secci贸, que 茅s present en sis centres de treball de la marca, va dur a terme una vaga de tres dies els passats 29 i 30 de setembre, i 1 d鈥檕ctubre, en les cafeteries dels Tanatoris de les Corts i Sancho d鈥櫭vila. Els motius van ser la vulneraci贸 d鈥檃cords sindicals, principalment per deixar a dues companyes al carrer, i contra les sancions injustificades a quatre treballadors/es. Tant EUREST, com el client que subcontracta a aquesta empresa, Memora, s贸n responsables d鈥檃questa situaci贸. El conflicte iniciat durant el mes de mar莽 porta a la seva esquena desenes de piquets, successives den煤ncies a inspeccions de treball i finalment l鈥檈smentada vaga. De moment l鈥檈mpresa no sembla disposada a acceptar totes les condicions de la secci贸, per貌 esperem que en cas de dubte la nostra acci贸 sindical els acabi de conv猫ncer.

Simplement hem parlat de quatre de les nostres seccions, per q眉estions d鈥檈spai, ja que actualment CNT Barcelona t茅 una activitat sindical constant, tamb茅 en altres seccions com ALS, Vegetalia o Mediapro, per nomenar algunes. El nou curs sindical ha comen莽at amb for莽a, amb molts conflictes oberts i moltes ganes de donar batalla per a solucionar-los. Ens alegra veure com el perfil militant de CNT Barcelona 茅s un perfil totalment orientat cap al sindicalisme. El projecte CNT Barcelona est脿 m茅s viu que mai, i les empreses de la ciutat de Barcelona que ens trobin de cara sabran el que 茅s la lluita de classes. Guanyarem!

[CAST]

CNT BARCELONA: SINDICALISMO DE ACCI脫N DIRECTA EN LA CIUDAD CONDAL

Secretario de Acci贸n Criminal

En primer lugar hablaremos de la Secci贸n Sindical de CNT en Ale-Hop, cadena de tiendas donde nuestra organizaci贸n se ha convertido en referente indiscutible. Dejando de lado su reciente constituci贸n, la secci贸n ya cuenta con gran parte de la plantilla de las tiendas afiliada. Despu茅s de una reciente reuni贸n con la empresa se han satisfecho diferentes reclamaciones: reconocimiento de categor铆as laborales reales correspondientes al puesto de trabajo, normalizaci贸n de la entrega de n贸minas, que la empresa nombrar谩 a una persona para representarla en procesos judiciales y, finalmente, el respeto de la privacidad y el descanso de las trabajadoras (evitando, por ejemplo, el mal uso de grupos de whatsapp). Anteriormente la secci贸n ya hab铆a llevado a cabo otras luchas, por ejemplo contra la problem谩tica relacionada con la ERTE de marzo, y la devoluci贸n de horas en forma de 鈥減ermisos retribuidos recuperables鈥, a lo cual la secci贸n se neg贸.

Y prec铆samente los ERTEs, posteriormente transformados en EREs o despidos colectivos, han sido una de las principales problem谩ticas a las que hemos ten铆do que hacer frente. En este sentido podemos hablar de la lucha de la Secci贸n Sindical de CNT en Aula-CRAM , el proyecto de educaci贸n ambiental de Fundaci贸n CRAM (Fundaci贸n para la Conservaci贸n y Recuperaci贸n de Animales Marinos), secci贸n que tambi茅n se constituy贸 precisamente durante un ERTE de fuerza mayor. Durante el mes de julio este ERTE se transforma en ERE de extinci贸n total, en base a supuestas causas econ贸micas y productivas. La empresa puso todas las trabas posibles para que la CNT formara parte de la comision negociadora, ocult谩ndose informaci贸n, documentaci贸n y mostrando mala fe en todo momento. Aunque la asamblea de trabajadores decidi贸 por mayor铆a rechazar el acuerdo presentado por la empresa, el delegado de CCOO firm贸 el despido colectivo a puerta cerrada. Despedidas mediante un ERE cl谩ramente fraudulento las trabajadoras no han cesado en su lucha, siendo ya se帽aladas en una primera acci贸n de protesta puramente divulgativa. La pasada semana el sindicato llev贸 a cabo un piquete informativo ante el Ayuntamiento del Prat, mientras las compa帽eras se reunian con la administraci贸n local, y posteriormente tenian una entrevista con Radio El Prat. La directiva del CRAM tiene que tener muy claro que la lucha continuar谩 hasta la readmisi贸n de nuestras compa帽eras, y que llegaremos hasta las 煤ltimas consecuencias.

Otro de los conflictos que tenemos actualmente abierto es contra Hoteles Derby, ante la falta de respuesta de la empresa a las reivindicaciones planteadas. Tales son el complemento salarial relativo al ERTE en que est谩 inmersa la plantilla. No puede ser que ante beneficios tan desproporcionados de la directiva, las personas que trabajan para Hoteles Derby tengan que nadar en una situaci贸n de absoluta precariedad laboral. Y, por supuesto, una reclamaci贸n aparejada a la anterior es que se garanticen los puestos de trabajo, que el ERTE no se transforme en ERE. Joaquim Clos, el director general de Derby Hoteles, ha ganado una fortuna a expensas de la explotaci贸n de los trabajadores/as, y no permitiremos que se siga lucrando mientras nuestra afiliaci贸n y el resto de la plantilla tienen que sufrir unas condicones laborales m铆seras y de incertidumbre.

Finalmente hablaremos de la Secci贸n Sindical de CNT en EUREST / Compass Group. EUREST, que habia iniciado un ERTE por fuerza mayor en marzo, abri贸 las cafeter铆as de Tanatorios Memora durante el mismo, poni茅ndolas en funcionamiento con plantilla externa. La jugada no sali贸 bien a la empresa, que tuvo que retroceder ante la manifiesta ilegalidad de su acci贸n. La secci贸n, que est谩 presente en seis centros de trabajo de la marca, llev贸 a cabo una huelga de tres d铆as los pasados 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre, en las cafeter铆as de los Tanatorios de les Corts y Sancho de 脕vila. Los motivos fueron la vulneraci贸n de acuerdos sindicales, principalmente por dejar a dos compa帽eras en la calle, y contra las sanciones injustificadas de cuatro trabajadoras/es. Tanto EUREST, como el cliente que subcontrata a esta empresa, Memora, son responsables de la situaci贸n. El conflicto iniciado durante el mes de marzo lleva a sus espaldas decenas de piquetes, sucesivas denuncias a inspecci贸n de trabajo y, finalmente, la mencionada huelga. De momento la empresa no parece dispuesta a aceptar todas las condiciones de la secci贸n, pero esperamos que en caso de duda nuestra acci贸n sindical les acabe por convencer.

Simplemente hemos hablado de cuatro de nuestras secciones, por cuestiones de espacio, puesto que actualmente CNT Barcelona tiene una actividad constante, tambi茅n en otras secciones como ALS, Vegetalia o Mediapro, por nombrar otras. El nuevo curso sindical ha empezado con fuerza, con muchos conflictos abiertos y muchas ganas de dar batalla para solucionarlos. Nos alegra ver que el perfil de militante de CNT Barcelona es un perfil totalmente orientado hacia el sindicalismo. El proyecto CNT Barcelona est谩 m谩s vivo que nunca, y las empresas de la ciudad que nos encuentren de cara sabr谩n lo que es la lucha de clases. 隆Venceremos!
Autor font: Lasoli.cnt.cat