Desembre 4, 2020
Per Nord-Estl Libertari
364 vistes


Sanit脿ries i sanitaris de la Regi贸 Sanit脿ria de Girona suspenen la previsi贸 del Departament de Salut per fer front a la segona onada de la covid-19 

Demanen que es millorin les seves condicions laborals  

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Girona (Giron猫s, comtat de Girona) 04/12/2020.- Llegim al portal Geri贸 Digital que molts professionals de l’Atencio虂 Prima虁ria de la Regi贸 Sanit脿ria de Girona consideren que la seva direccio虂 territorial no ha fet una bona previsio虂 per fer front a l’anunciada segona onada de la covid-19. Aixi虂 ho manifesta un 82,3% dels 390 treballadors i treballadores que han contestat l’enquesta que Metges de Catalunya, UGT, SATSE i CCOO, han enviat durant el novembre a les treballadores i al treballadors del sector p煤blic de la salut. 

Si be虂 e虂s cert que l’enquesta suspe虁n la gestio虂 de la direccio虂 territorial amb una puntuacio虂 de 3’9, els professionals aproven la gestio虂 dels equips directius dels respectius centres d’atencio虂 prima虁ria amb un 5’4. Per contra un 88,4% considera que falten professionals a tots els CAP’s. I e虂s que un 54,8% opina que els centres estan saturats per l’alta demanda de pacients. A me虂s, un 80,2% considera que no es poden acomplir els esta虁ndards de qualitat assistencial marcats per l’Institut Catala虁 de la Salut. I虂tems que no es compleixen degut a la falta de personal, a l’alta demanda i tambe虂 per la manca d’espai fi虂sic del centres, com posen de manifest el 88,9% dels enquestats. 

Finalment, relacionat amb els equips de proteccio虂 individual (EPI), nome虂s un 31’6% dels professionals afirmen tenir suficient material i formacio虂. I un 68’1% no es senten segurs amb la utilitzacio虂 d’EPI’s, ja sigui per quantitat o formacio虂 rebuda. Un quart dels enquestats consideren que han estat agredits durant les u虂ltimes setmanes. Pel que fa al servei de neteja: un 67’8% respon que el seu centre no disposa de servei de neteja durant tot l’horari d’obertura, i el mateix 67% opina que creu que no es garanteixen les mesures o虁ptimes de desinfeccio虂. 

Els sindicats signants —MC, UGT, SATSE, CCOO— demanen que la direccio虂 d’Atencio虂 Prima虁ria de la Regio虂 Sanita虁ria de Girona millori les condicions laborals dels treballadors, aportant me虂s recursos per poder garantir l’atencio虂 de qualitat i l’accessibilitat a tota la poblacio虂. 
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com