Març 16, 2023
Per CNT Barcelona
2,165 vistes

Precarietat per les dones que pateixen violències de gènere i addiccions i per a l’equip tècnic que les acompanya.

A l’atenció a tota la ciutadania, tant del sector social com a tota la resta de persones que conformen la societat i que tenen una capacitat crítica contra les desigualtats i les injustícies:

Informar-vos que els pisos de Violència Masclista i Adiccions són un recurs d’acollida residencial de llarga estada per a dones, soles o amb fills i filles, on es realitza un abordatge integral de les violències de gènere i les addiccions.

Des de 2020, Pisos VMAD és un recurs propi del Consorci de Serveis Socials de Barcelona gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSyC). El Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn), es un ens públic de caràcter associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest recurs surt a concurs. La data de publicació de la convocatòria de licitació del servei va ser el 18/10/2022, en el plec de prescripcions tècniques per la contractació de la gestió delegada d’un servei d’acolliment i recuperació per a dones i els seus/seves fills/filles supervivents a la violència masclista i les addiccions. El termini de presentació d’ofertes es va tancar el 16/11/2022 a les 09:00h am. El servei va ésser declarat desert, a data de publicació del 29/11/2022.

A partir d’aquí, es negocia un contracte d’emergència de sis mesos amb la FSyC per evitar el tancament del servei, fins que des de el CSSBcn posi de nou en marxa la licitació del servei.

La FSyC no va presentar-se al concurs al·legant que les bases del mateix eren incompatibles amb continuar gestionant el servei, ja que, a nivell econòmic, no es pot sostenir. Actualment, i després de negociacions amb el CSSBcn, la FSyC ha signat el contracte d’emergència amb quasi bé els mateixos requisits que es van publicar al concurs, qüestió que considerem incoherent, per això volem respostes per part de totes les parts implicades.

A la darrera reunió amb FSyC, vam parlar de tots els canvis, des de la FSyC, comenten que les bases no es poden modificar i que és el CSSBcn qui pot fer l’esmena. Des del CSSBcn, després de tornar a enviar mail per segona vegada, ens comuniquen que ens hem de dirigir a l’entitat gestora del recurs, és a dir, FSyC com empresa adjudicatària del contracte amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona per tractar aquestes qüestions. Per tant, tornem al punt de partida, on entre elles és passen la pilota, però no solucionen la precarietat tant de les professionals como del serveis que irremediablement afecta a les dones a les que acompanyem.

Tal i com exposa el contracte d’emergència, Pisos VMAD és un servei imprescindible que no pot deixar de prestar-se atesa la vulnerabilitat de les persones que hi resideixen. Però aquesta prestació no es pot desenvolupar en situació de precarietat. Les condicions que s’han negocitat impliquen un empobriment del servei en termes tècnics, que tindrà un impacte negatiu molt significatiu tant en l’equip humà que porta a terme la seva tasca en el recurs, com en les persones usuàries del centre, doncs la qualitat del servei es veurà afectada considerablement.

Per tant, tenint en compte l’esmenta’t abans, la secció sindical de CNT a Pisos VMAD realitza les següents reivindicacions:

  1. Mantenir la jornada laboral de la figura de Treball Social a 38h en comptes de les 19h que imposa el contracte d’emergència.
  2. Aumentar a 38h les hores de la figura d’Educació Social, actualment a 35h.
  3. Augmentar a 38h les hores de la figura de’Educació Social/ Educadora d’infància a 38h, actualment a 19h.
  4. Pujada del IPC i la retroactivitat des del 01/04/2022.
  5. Plus de disponibilitat de la direcció, que sigui amb caràcter retractiu.
  6. Canvi de categoria de les persones que han cursat un Grau en Educació i Treball Social, de Diplomades a Llicenciades, amb la seva corresponent retribució. Retribució amb caràcter retroactiu.

Qui és lucra de la precarietat laboral de les persones treballadores? Els mateixos recursos que lluiten per les desigualtats socials?

Ens omplim la boca d’ajudes per les dones que han patit i pateixen violències i ens adonem que s’estan exercint violències institucionals i laborals. No entenem els arguments, ningú ens ha preguntat quines mancances tenim al recurs i com és podria millorar, només importen els números i no les persones.

Per tot això, volem que tothom tingui coneixement de com institucions com el Consorci de Serveis Socials i Fundacions com FSyC, no lluiten per la cura de les persones, col·locant-les en una situació de precarietat molt pròpia de la societat capitalista de les que és volen desdir.

Volem respostes transparents i honestes de part dels recursos esmentats, perquè lo social, és polític, i demanem respostes tant a Instituciones públiques com privades.

Comunicat actualitzat a data 20 de febrer de 2023.

Secció sindical de CNT Barcelona a Pisos VMAD – Fundación Salud y Comunidad, FSyC.
Autor font: Cntbarcelona.org