Novembre 22, 2020
Per Solidaridad Obrera
385 vistes


Erich Fromm: capitalisme, personalitat humana i sindicalisme.

Deia Erich Fromm, psicoanalista, psic貌leg social i fil貌sof humanista de l鈥檈scola de Frankfurt, que el capitalisme va significar un avan莽 d鈥檌mport脿ncia en el desenvolupament de la personalitat humana, i que 鈥淢arx no va predir que els treballadors es veien beneficiats pel capitalisme, ja que els permetria aconseguir un nivell de vida amb comoditats i participaci贸 en el progr茅s econ貌mic, de tal forma que els treballadors tenen molt m茅s a perdre que les seves cadenes鈥 (1).

En resum, Erich deia que el capitalisme va ser benefici贸s per a la classe treballadora, en contra de l鈥檃n脿lisi de Marx.

En relaci贸 a la cr铆tica d鈥橢rich Fromm a Marx, podem trobar una bona matisaci贸 en un llibre anomenat 鈥淟es conviccions de Erich Fromm鈥 (Roberto Oscar Silva):

鈥淐reiem que en aquest punt Fromm comet alguns errors. En primer terme, ha d鈥檃ssenyalar-se que no 茅s la classe obrera dels pa茂sos centrals en el seu conjunt la que rep els beneficis del capitalisme sin贸 alguns d鈥檈lls, i en segon terme, ha de marcar-se que totes les conquestes van ser obtingudes per la lluita d鈥檃quests treballadors, ja que dif铆cilment la burgesia de qualsevol pa铆s estigui disposada a concedir beneficis als seus treballadors per la seva pr貌pia voluntat. I finalment, i no per aix貌 menys important, Fromm no t茅 en compte (cosa que s铆 que va considerar el 鈥渧ell鈥 Marx) el car脿cter imperialista que van tenir aquests pa茂sos centrals, ja que va ser el saqueig en Africa, 脌sia i Am猫rica Llatina el que va permetre a les burgesies imperialistes donar uns certs beneficis als seus treballadors i d鈥檃questa manera mantenir en un cert estat de sopor a la seva classe obrera. No per casualitat moltes vegades la burgesia d鈥檃quests pa茂sos imperials va rebre el suport de la seva classe obrera en les seves aventures invasores鈥.

En resum, l鈥檈rror que se li assenyala a Fromm 茅s confondre classe treballadora de pa茂sos imperialistes amb la classe treballadora mundial.

Dit aix貌, faltaria tamb茅 assenyalar una situaci贸 que ja en els temps en els quals Erich Fromm ens deix茅s (1980) estava comen莽ant a tenir-se en compte seriosament: el total col路lapse mediambiental i la destrucci贸 de milers d鈥檋abites naturals aix铆 com els recursos necessaris per a la continuaci贸 de la vida humana (sobretot en regions v铆ctimes de l鈥檌mperialisme) provocat per l鈥檃van莽 del 鈥減rogr茅s鈥 (sistema capitalista), a pesar que a Greta Thunberg sempre se li passi esmentar-ho amb claredat.

Dit aix貌, tornem a a l鈥檃ltre factor que Erich esmenta com un altre subproducte del capitalisme: el desenvolupament de la personalitat humana. I ara analitzem els diferents tipus de personalitats que Erich usa per a descriure o entendre la societat actual (societat de consum):

1. La personalitat perceptiva: El tipus receptiu es caracteritza per la constant necessitat de rebre aprovaci贸 i reconeixement dels altres.
2. Personalitat de l鈥檈xplotador: perfils que estableixen vincles i relacions amb els altres per pur inter猫s, per benefici propi i fins i tot com va dir Fromm en el seu moment, 鈥減er inter猫s comercial鈥.
3. L鈥檃cumulador: El perfil acumulador o d鈥檃caparament fa refer猫ncia a aquestes persones que nom茅s tenen un objectiu, una necessitat: atresorar b茅ns materials, posseir cada vegada m茅s coses, m茅s objectes鈥
4. La personalitat mercantil: persones que estableixen relacions amb altres amb la finalitat d鈥檕btenir un benefici econ貌mic.
5. El productiu: El tipus productiu 茅s una persona que canalitza tot el seu esfor莽 i inter猫s a ser alg煤 comprom猫s amb l鈥櫭﹕ser hum脿. Qu猫 vol dir aix貌? B脿sicament que s贸n individus capa莽os de construir relacions amoroses, enriquidores i significatives amb els seus semblants.

Com podem veure, de tots els tipus de personalitats descrits, que s鈥檈nquadren dins de la societat de consum, nom茅s la personalitat productiva ens ajudaria a tenir una visi贸 optimista del desenvolupament de la personalitat. La personalitat productiva, compromesa amb el desenvolupament hum脿, intentaria per tots els mitjans empatitzar amb els seus semblants i ajudar als que ho necessiten sense demanar res a canvi.

Per contra, 茅s gaireb茅 inevitable pensar en exemples de tipus de personalitats que busquen la necessitat de reconeixement (Tipus 1), l鈥檈xplotaci贸 (2), l鈥檃cumulaci贸 (3) i la mercantilitzaci贸 (3), en l鈥檈ntorn empresarial de la societat capitalista actual. Sigui perqu猫 aquests patrons de comportament es valorin com a positius per a l鈥檃scens social i laboral, o perqu猫 la m脿quina capitalista deixi completament de costat qualsevol valor humanista que ajudi a treure a la classe treballadora de la m茅s completa alienaci贸. Ell mateix ho deia amb aquestes paraules: 鈥淟鈥檋ome es converteix en un engranatge de la vasta m脿quina econ貌mica 鈥 un engranatge important si posseeix molt capital, un insignificant si manca d鈥檈ll-, per貌 en tots els casos continua sent un engranatge destinat a servir prop貌sits que li s贸n estranys鈥.

Les organitzacions empresarials capitalistes (encara que no en exclusiva) s贸n estructures jerarquitzades on les personalitats perceptives (tipus 1) busquen l鈥檃provaci贸 dels seus patrons i/o caps i competeixen en una carrera per a demostrar qui 茅s m茅s subm铆s i acata les instruccions m茅s rid铆cules i burocr脿tiques. Els caps, lliures dels lligams familiars i amistosos, prosperen en ambients prou autoritaris com per a permetre l鈥檈xplotaci贸 dels seus inferiors, i prou ambigus per a permetre usar les relacions humanes per a continuar ascendint i acumulat capital, fruit dels seus grans sous. Diners a canvi de deixar aparcat durant vuit hores qualsevol escletxa de compassi贸 amb la massa treballadora.

Els ambients laborals on es promou la competici贸 i la divisi贸 enfront de la col路laboraci贸 nom茅s poden beneficiar als de dalt. I ja sabem el que passa quan la classe treballadora s鈥檃dona i s鈥檃filia a un sindicat; que la balan莽a de forces s鈥檈quilibra. Perqu猫 els treballadors se secunden entre ells i construeixen relacions enriquidores i significatives: suport mutu i solidaritat. Curiosa semblan莽a entre aquest patr贸 de conducta i la personalitat productiva descrita per Erich Fromm.

No obstant aix貌, Erich deia el seg眉ent sobre el sindicalisme:

鈥淒esafortunadament molts sindicats han crescut tant que s鈥檋an convertit en organitzacions gegantesques en les quals hi ha poc espai per a les iniciatives individuals dels seus membres. L鈥檃filiat paga i vota de tant en tant per貌 no 茅s m茅s que una baula en la cadena. 脡s de summa import脿ncia que els sindicats es converteixin en organismes secundats per la cooperaci贸 activa de cada membre i en una forma d鈥檕rganitzaci贸 en la qual cada membre participi activament en la vida de l鈥檕rganitzaci贸 i se senti responsable del que est脿 passant a cada moment鈥.

Una pena que se li oblid茅s esmentar algun exemple de sindicalisme participatiu i de base.

La CNT neix en 1910, quan Erich Fromm tenia 10 anys.

Continuarem llegint llibres de grans pensadors per a tornar a adonar-nos que la classe treballadora organitzada no necessita esperar que els futurs acad猫mics acabin els seus estudis en la universitat鈥

Refer猫ncies:
(1) La revoluci贸 de l鈥檈speran莽a. Cap a una tecnologia humanitzada, Erich Fromm, Fons de Cultura Econ貌mica

Erich Fromm: capitalismo, personalidad humana y sindicalismo.

Dec铆a Erich Fromm, psicoanalista, psic贸logo social y fil贸sofo humanista de la escuela de Frankfurt, que el capitalismo signific贸 un avance de importancia en el desarrollo de la personalidad humana, y que 鈥淢arx no predijo que los trabajadores se ve铆an beneficiados por el capitalismo, ya que les permitir铆a lograr un nivel de vida con comodidades y participaci贸n en el progreso econ贸mico, de tal forma que los trabajadores tienen mucho m谩s que perder que sus cadenas鈥 (1).

En resumen, Erich dec铆a que el capitalismo fue beneficioso para la clase trabajadora, en contra del an谩lisis de Marx.

En relaci贸n a la cr铆tica de Erich Fromm a Marx, podemos encontrar una buena matizaci贸n en un libro llamado 鈥淟as convicciones de Erich Fromm鈥 (Roberto Oscar Silva):

鈥淐reemos que en este punto Fromm comete algunos errores. En primer t茅rmino, debe se帽alarse que no es la clase obrera de los pa铆ses centrales en su conjunto la que recibe los beneficios del capitalismo sino algunos de ellos, y en segundo t茅rmino, debe marcarse que todas las conquistas fueron obtenidas por la lucha de esos trabajadores, ya que dif铆cilmente la burgues铆a de cualquier pa铆s est茅 dispuesta a conceder beneficios a sus trabajadores por su propia voluntad. Y por 煤ltimo, y no por eso menos importante, Fromm no tiene en cuenta (cosa que s铆 consider贸 el 鈥渧iejo鈥 Marx) el car谩cter imperialista que tuvieron esos pa铆ses centrales, ya que fue el saqueo en Africa, Asia y Am茅rica Latina lo que permiti贸 a las burgues铆as imperialistas dar ciertos beneficios a sus trabajadores y de esa manera mantener en cierto estado de sopor a su clase obrera. No por casualidad muchas veces la burgues铆a de esos pa铆ses imperiales recibi贸 el apoyo de su clase obrera en sus aventuras invasoras鈥.

En resumen, el error que se le se帽ala a Fromm es confundir clase trabajadora de pa铆ses imperialistas con la clase trabajadora mundial.

Dicho esto, faltar铆a tambi茅n se帽alar una situaci贸n que ya en los tiempos en los que Erich Fromm nos dejara (1980) estaba empezando a tenerse en cuenta seriamente: el total colapso medioambiental y la destrucci贸n de miles de habitas naturales as铆 como los recursos necesarios para la continuaci贸n de la vida humana (sobre todo en regiones v铆ctimas del imperialismo) provocado por el avance del 鈥減rogreso鈥 (sistema capitalista), a pesar de que a Greta Thunberg siempre se le pase mencionarlo con claridad.

Dicho esto, volvamos al otro factor que Erich menciona como otro subproducto del capitalismo: el desarrollo de la personalidad humana. Y ahora analicemos los diferentes tipos de personalidades que Erich usa para describir o entender la sociedad actual (sociedad de consumo):

  1. La personalidad perceptiva: El tipo receptivo se caracteriza por la constante necesidad de recibir aprobaci贸n y reconocimiento de los dem谩s.
  2. Personalidad del explotador: perfiles que establecen v铆nculos y relaciones con los dem谩s por puro inter茅s, por beneficio propio e incluso como dijo Fromm en su momento, 鈥減or inter茅s comercial鈥.
  3. El acumulador: El perfil acumulador o de acaparamiento hace referencia a esas personas que solo tienen un objetivo, una necesidad: atesorar bienes materiales, poseer cada vez m谩s cosas, m谩s objetos鈥
  4. La personalidad mercantil: personas que establecen relaciones con otras con el fin de obtener un beneficio econ贸mico.
  5. El productivo: El tipo productivo es una persona que canaliza todo su esfuerzo e inter茅s en ser alguien comprometido con el ser humano. 驴Qu茅 quiere decir esto? B谩sicamente que son individuos capaces de construir relaciones amorosas, enriquecedoras y significativas con sus semejantes.

Como podemos ver, de todos los tipos de personalidades descritos, que se encuadran dentro de la sociedad de consumo, s贸lo la personalidad productiva nos ayudar铆a a tener una visi贸n optimista del desarrollo de la personalidad. La personalidad productiva, comprometida con el desarrollo humano, intentar铆a por todos los medios empatizar con sus semejantes y ayudar a los que lo necesitan sin pedir nada a cambio.

Por el contrario, es casi inevitable pensar en ejemplos de tipos de personalidades que buscan la necesidad de reconocimiento (Tipo 1), la explotaci贸n (2), la acumulaci贸n (3) y la mercantilizaci贸n (3),  en el entorno empresarial de la sociedad capitalista actual. Sea porque estos patrones de comportamiento se valoren como positivos para el ascenso social y laboral, o porque la m谩quina capitalista deje completamente de lado cualquier valor humanista que ayude a sacar a la clase trabajadora de la m谩s completa alienaci贸n. 脡l mismo lo dec铆a con estas palabras: 鈥淓l hombre se convierte en un engranaje de la vasta m谩quina econ贸mica 鈥 un engranaje importante si posee mucho capital, uno insignificante si carece de 茅l-, pero en todos los casos contin煤a siendo un engranaje destinado a servir prop贸sitos que le son extra帽os鈥.

Las organizaciones empresariales capitalistas (aunque no en exclusiva) son estructuras jerarquizadas donde las personalidades perceptivas (tipo 1) buscan la aprobaci贸n de sus patrones y/o jefes y compiten en una carrera para demostrar qui茅n es m谩s sumiso y acata las instrucciones m谩s rid铆culas y burocr谩ticas. Los jefes, libres de las ataduras familiares y amistosas,  prosperan en ambientes lo suficientemente autoritarios como para permitir la explotaci贸n de sus inferiores, y lo suficientemente ambiguos para permitir usar las relaciones humanas para seguir ascendiendo y acumulado capital, fruto de sus grandes sueldos. Dinero a cambio de dejar aparcado durante ocho horas cualquier resquicio de compasi贸n con la masa trabajadora.

Los ambientes laborales donde se promueve la competici贸n y la divisi贸n frente a la colaboraci贸n s贸lo pueden beneficiar a los de arriba. Y ya sabemos lo que pasa cuando la clase trabajadora se da cuenta y se afilia a un sindicato; que la balanza de fuerzas se equilibra. Porque los trabajadores se apoyan entre ellos y construyen relaciones enriquecedoras y significativas: apoyo mutuo y solidaridad. Curiosa semejanza entre este patr贸n de conducta y la personalidad productiva descrita por Erich Fromm.

Sin embargo, Erich dec铆a lo siguiente sobre el sindicalismo:

鈥淒esafortunadamente muchos sindicatos han crecido tanto que se han convertido en organizaciones gigantescas en las cuales hay poco espacio para las iniciativas individuales de sus miembros. El afiliado paga y vota de vez en cuando pero no es m谩s que un eslab贸n en la cadena. Es de suma importancia que los sindicatos se conviertan en organismos apoyados por la cooperaci贸n activa de cada miembro y en una forma de organizaci贸n en la que cada miembro participe activamente en la vida de la organizaci贸n y se sienta responsable de lo que est谩 pasando en cada momento鈥.

Una pena que se le olvidara mencionar alg煤n ejemplo de sindicalismo participativo y de base.

La CNT nace en 1910, cuando Erich Fromm ten铆a 10 a帽os.

Seguiremos leyendo libros de grandes pensadores para volver a darnos cuenta de que la clase trabajadora organizada no necesita esperar a que los futuros acad茅micos terminen sus estudios en la universidad鈥

Referencias:

(1)    La revoluci贸n de la esperanza. Hacia una tecnolog铆a humanizada, Erich Fromm, Fondo de Cultura Econ贸mica

El sevillano. 




Autor font: Lasoli.cnt.cat