Novembre 27, 2020
Per Solidaridad Obrera
360 vistes


[CAT]

En l鈥檃niversari de l鈥檃ssassinat de les germanes Minerva, P脿tria i Maria Teresa Mirabal, el 25 de novembre, a CNT volem posar sobre la taula les m煤ltiples viol猫ncies masclistes que patim les dones en l鈥櫭爉bit laboral. Portem temps denunciant que se鈥檔s imposen convenis diferenciats, contractes laborals intermitents, jornades redu茂des, acomiadaments per embar脿s, treball invisible no remunerat o falta de facilitats per a la conciliaci贸, entre d鈥檃ltres. Aix貌 茅s especialment greu en ocupacions totalment feminitzades i precaritzades, com 茅s el treball dom猫stic, on continua sense ratificar-se el Conveni 189 de l鈥橭IT. A m茅s i per si no n鈥檋i hagu茅s prou, arribem al final de les nostres vides amb pensions rid铆cules, despr茅s de passar tota la nostra exist猫ncia treballant de sol a sol per a la resta, de manera remunerada, o no.

Recordem, que sota la punta de l鈥檌ceberg de les viol猫ncies masclistes hi ha situacions menys evidents que ens semblen igual o m茅s greus per resultar invisibles a la societat. Que no es parli del treball reproductiu i de les baixes vergonyoses que ens llancen com si fossin engrunes, 茅s demencial. Per no parlar de les triples jornades (a l鈥檈mpresa, a casa i en les cures de la fam铆lia), mentre se鈥檔s anima a sortir dels nostres treball en sectors feminitzats amb una total i absoluta falta de referents i representants. En definitiva, al llarg de les nostres vides, (laborals o no), es va materialitzant la tan poc reconeguda feminitzaci贸 de la pobresa, i fins i tot en aquest 脿mbit, vivim situacions diverses per ser dones travessades per diferents realitats, que formen tot un conjunt de viol猫ncies de les que no resulta senzill deslliurar-se.

Aquestes viol猫ncies no s贸n casuals, s贸n una estructura de poder aparentment inamovible, lligada i ben lligada, mitjan莽ant la qual se鈥檔s situa en una precarietat perp猫tua amb la qual el patriarcat i el capitalisme pretenen convertir-nos en 茅ssers subjugats, dependents, condemnats a l鈥檕stracisme d鈥檈star en un etern segon lloc. En moltes ocasions, ens veiem exposades al m茅s repugnant maltractament psicol貌gic, al maltractament f铆sic i fins i tot a ser susceptibles de morir assassinades. I per qu猫? 脡s senzill: nom茅s pel sol fet d鈥檃trevir-nos a viure reptant les relacions de poder imposades, on se鈥檔s segueix volent relegar a ser el segon sexe, l鈥檃lteritat, l鈥檃fegit贸, les no homes: el que el patriarcat creu que han de ser les dones.

Aquesta pasterada de viol猫ncies masclistes planificades i perpetuades fins avui, en ple segle XXI, tenen lloc, desgraciadament, a totes les parts del m贸n. Les intensitats varien, des de les m茅s evidents a les m茅s invisibles, passant per les expl铆cites i les que ens resulten tan subtils que se鈥檔s fan imperceptibles. Totes elles, estan violentament normalitzades, originades i emparades, a m茅s de per el patriarcat, per aquest sistema capitalista i el seu bra莽 executor: l鈥橢stat. L鈥橢stat, al qual tan poc es responsabilitza, amb el seu pseudofeminisme institucional i el seu purple washing, continua apropiant-se dels beneficis i el valor del treball que les dones portem realitzant sense cap mena de remuneraci贸 ni reconeixement. Som imprescindibles per al sosteniment d鈥檃questa societat actual, tal com la coneixem, i per tant, no volen que ens moguem gens d鈥檕n ens han ensenyat a estar.

Enguany, 2020, la pand猫mia no ha fet m茅s que visibilitzar de la manera m茅s radical possible, la desigualtat i l鈥檃greujament de les situacions de perill a les dones m茅s vulnerabilitzades: les estrangeres, les que no tenen papers, les trans, les que no tenen xarxes de suport, les desnonades, les prostitu茂des, les pensionistes amb pensions 铆nfimes, o les que viuen amb els seus agressors sota el mateix sostre, s贸n nom茅s alguns exemples. Per貌 茅s important recordar que no estem indefenses, i sobretot, tinguem molt en compte que no estem soles. Organitzades des de baix i pel tot, teixint aliances entre nosaltres, aconseguirem primer desemmascarar les viol猫ncies masclistes que patim i despr茅s, una per una, anar combatent-les fins que cessin d鈥檜na vegada per sempre, per a crear aquest m贸n nou que realment portem en els nostres cors.

Per aix貌, volem subratllar amb molt d鈥櫭╩fasi que canviar la injusta situaci贸 d鈥檈xcepci贸 eterna en la qual vivim les dones, no 茅s nom茅s treball de les pr貌pies dones. La transformaci贸 social radical, basada en el suport mutu que anhelem, no pot passar per alt que lluitar pels nostres drets 茅s treball de totes, totis i tots. Tenim experi猫ncia: a la CNT portem m茅s de cent anys practicant la solidaritat i el mutualisme. Per aix貌 aquest 25 de novembre, a casa, en el treball i als carrers, CNT contra les viol猫ncies masclistes.

[CAST]

25N contra la violencia machista: comunicado de CNT.

En el aniversario del asesinato de las hermanas Minerva, Patria y Maria Teresa Mirabal, en el 25 de noviembre, en CNT queremos poner sobre la mesa las m煤ltiples violencias machistas que sufrimos las mujeres en el 谩mbito laboral. Llevamos tiempo denunciando que se nos imponen convenios diferenciados, contratos laborales intermitentes, jornadas reducidas, despidos por embarazo, trabajo invisible no remunerado o falta de facilidades para la conciliaci贸n, entre otros. Esto es especialmente grave en empleos totalmente feminizados y precarizados, como es el trabajo dom茅stico, donde contin煤a sin ratificarse el Convenio 189 de la OIT. Para colmo y por si fuera poco, llegamos al final de nuestras vidas con pensiones rid铆culas, despu茅s de pasar toda nuestra existencia trabajando de sol a sol para el resto, de forma remunerada, o no.

Recordemos, que bajo la punta del iceberg de las violencias machistas  hay situaciones menos evidentes que nos parecen igual o m谩s graves por resultar invisibles a la sociedad. Que no se hable del trabajo reproductivo y de las bajas vergonzosas que nos tiran como si fueran migajas, es demencial. Por no hablar de las triples jornadas (en la empresa, en casa y en los cuidados de la familia), mientras se nos anima a salir de nuestros trabajo en sectores feminizados con una total y absoluta falta de referentes y representantes. En definitiva, a lo largo de nuestras vidas, (laborales o no), se va materializando la tan poco reconocida feminizaci贸n de la pobreza, e incluso en este 谩mbito, vivimos situaciones diversas por ser mujeres atravesadas por diferentes realidades, que forman toda una madeja de violencias de la que no resulta sencillo desenredarse.

Estas violencias no son casuales, son una estructura de poder aparentemente inamovible, atada y bien atada, mediante la cual se nos ubica en una precariedad perpetua con la que el patriarcado y el capitalismo pretenden convertirnos en seres subyugados, dependientes, condenados al ostracismo de estar en un eterno segundo lugar. En muchas ocasiones, nos vemos expuestas al m谩s repugnante  maltrato psicol贸gico, al maltrato f铆sico e incluso a ser susceptibles de morir asesinadas. 驴Y por qu茅? Es sencillo: s贸lo por el mero hecho de atrevernos a vivir retando las relaciones de poder impuestas, donde se nos sigue quriendo relegar a ser el segundo sexo, la otredad, la coletilla, las no hombres: lo que el patriarcado cree que deben ser las mujeres.

Este amasijo de violencias machistas planificadas y perpetuadas hasta hoy, en pleno siglo XXI,tienen lugar, desgraciadamente, en todas las partes del mundo. Las intensidades var铆an, desde las m谩s evidentes a las m谩s invisibles, pasando por las expl铆citas y  las que nos resultan tan sutiles que se nos hacen imperceptibles. Todas ellas,  est谩n violentamente normalizadas, originadas y amparadas, adem谩s de por el patriarcado, por este sistema capitalista y su brazo ejecutor: el Estado. El Estado, al que tan poco se responsabiliza, con su pseudofeminismo institucional y su purple washing, sigue apropi谩ndose de los beneficios y el valor del trabajo que las mujeres llevamos realizando sin ning煤n tipo de remuneraci贸n ni reconocimiento.  Somos imprescindibles  para el sostenimiento de esta sociedad actual, tal y como la conocemos, y por lo tanto, no quieren que nos movamos ni un 谩pice de donde nos han ense帽ado a estar.

Este a帽o, 2020,  la pandemia no ha hecho m谩s que visibilizar de la manera m谩s radical posible, la desigualdad y el agravamiento de las situaciones de peligro a las  mujeres m谩s vulnerabilizadas: las extranjeras, las que no tienen papeles, las trans, las que carecen de redes de apoyo, las desahuciadas, las prostituidas, las pensionistas con pensiones 铆nfimas, o las que viven con sus agresores bajo el mismo techo, son s贸lo algunos ejemplos. Pero es importante recordar que  no estamos  indefensas, y sobre todo, tengamos muy en mente que no estamos solas. Organizadas desde abajo y por el todo, tejiendo alianzas entre nosotras, conseguiremos primero desenmascarar las violencias machistas que padecemos y despu茅s, una por una, ir combati茅ndolas hasta que cesen de una vez por todas, para crear ese mundo nuevo que realmente llevamos en nuestros corazones.

Por eso, queremos subrayar con mucho 茅nfasis que cambiar la injusta situaci贸n de excepci贸n eterna en la que vivimos las mujeres, no es s贸lo trabajo de las propias  mujeres. La transformaci贸n social radical, basada en el apoyo mutuo que anhelamos, no puede pasar por alto que luchar por  nuestros derechos es trabajo de todas, todes y todos. Tenemos experiencia: en  CNT llevamos m谩s de cien a帽os practicando la solidaridad y el mutualismo. Por eso este 25 de noviembre,  en casa, en el trabajo y  en las calles, CNT contra las violencias machistas.

#25N no est谩s sola. #25N, cuenta con CNT.
Autor font: Lasoli.cnt.cat