Octubre 15, 2021
Per CGT Diputaci贸 De BCN
1,101 vistes

A LA SRA. LOLA MIR脫 FOLGADO, DIRECTORA DELS SERVEIS DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACI脫 DE BARCELONA

A LA SRA. M脪NICA 脌LAMO ALBERTI, CAP DEL SERVEI DE RELACIONS COL路LECTIVES I SUPORT JUR脥DIC DE LA DIPUTACI脫 DE BARCELONA

XXXXXXXXX, major d鈥檈dat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efecte de notificacions al C/Mallorca 244, 2on 1a de Barcelona (CP 08080), Delegat Sindical i membre del Secretariat Permanent de la Secci贸 Sindical de la CONFEDERACI脫 GENERAL DEL TREBALL (CGT) a la Diputaci贸 de Barcelona, i actuant en nom i representaci贸 de la mateixa, compareix i DIU:

Que mitjan莽ant el present escrit comunico a la Diputaci贸 de Barcelona que el Secretari d鈥橝cci贸 Sindical de la CGT de Catalunya, actuant en nom i representaci贸 de la nostra Organitzaci贸, va formular en data 14 d鈥檕ctubre dels presents PREAV脥S DE VAGA que afecta l鈥櫭爉bit de la Diputaci贸 de Barcelona. L鈥檈smentat preav铆s ha estat comunicat a l鈥橝utoritat Laboral i a totes les patronals a les quals afecta la convocat貌ria, en concret: Generalitat de Catalunya, Delegaci贸 del Govern espanyol a Catalunya, Federaci贸 de Municipis de Catalunya, Associaci贸 Catalana de Municipis i Comarques, Diputacions Provincials de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona.

Que en l鈥檈smentat preav铆s es recull CONVOCAT脪RIA DE VAGA DE 24 HORES EL PROPER DIA 28 D鈥橭CTUBRE DEL 2021, i que l鈥檋orari afectat per la mateixa 茅s amb inici al torn de nit que comenci el dia 27 d鈥檕ctubre i finalitzi en algun moment del dia 28 i tots els torns que comencin i acabin la jornada el dia 28 d鈥檕ctubre.

Que el personal cridat a la vaga inclou 鈥渢ots els empleats i empleades de totes les administracions p煤bliques (administraci贸 local de primer i segon nivell, administraci贸 auton貌mica, i administraci贸 general de l鈥橢stat, incloent-hi tamb茅 l鈥檃dministraci贸 de just铆cia) amb centres de treball al territori de la Comunitat Aut貌noma de Catalunya, aix铆 com les entitats del sector p煤blic depenents de les mateixes (siguin entitats de dret p煤blic, societats mercantils, consorcis o fundacions). S鈥檈xceptuen, per貌, de forma expressa, les entitats del sector p煤blic que presten serveis postals, ferroviaris i de transport col路lectiu, urb脿 o interurb脿, aeroportuaris, portuaris, o de navegaci贸 mar铆tima, aix铆 com les entitats del sistema sanitari p煤blic de Catalunya, les quals resten excloses de l鈥櫭爉bit d鈥檃questa convocat貌ria de vaga.

Els empleats i empleades compreses en la present convocat貌ria inclouen tant el personal laboral (fix, indefinit, inter铆 o temporal) de l鈥櫭爉bit anteriorment exposat, com el personal funcionari (de carrera o inter铆), com l鈥檈statutari, de tots els cossos i escales, independentment de quina sigui la naturalesa o durada dels seus contractes o nomenaments, sense cap mena de distinci贸 de situaci贸 laboral, sexe, edat o condici贸 social, contra la pol铆tica en mat猫ria laboral i, en conseq眉猫ncia, econ貌mico-social, dels actuals governs en l鈥櫭爉bit territorial de Catalunya鈥.

Que la convocat貌ria de vaga afecta, per tant, pel que fa a l鈥櫭爉bit de la Diputaci贸 de Barcelona, a tota la plantilla de la mateixa.

Que el MOTIU de la present convocat貌ria 茅s avan莽ar en les seg眉ents reivindicacions generals de car脿cter sociolaboral que afecten l鈥櫭爉bit de les administracions p煤bliques:

 • La recuperaci贸 dels serveis p煤blics privatitzats i l鈥檃mpliaci贸 de l鈥櫭爉bit del sector p煤blic.
 • Una major inversi贸 p煤blica en les necessitats socials col路lectives, amb especial 猫mfasi en les de la classe treballadora i el conjunt de les classes populars.
 • Acabar amb la precaritzaci贸 de les condicions laborals en l鈥檕cupaci贸 p煤blica, l鈥檃b煤s de temporalitat i el frau en la contractaci贸. Estabilitat laboral per a tot el personal precari en situaci贸 d鈥檃b煤s de temporalitat.
 • En relaci贸 al punt anterior, reclamem la derogaci贸 del Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, la transposici贸 completa al nostre ordenament jur铆dic de la Directiva 1999/70/CE sobre el treball de durada determinada, i una sanci贸 adequada i dissuas貌ria a l鈥檃b煤s de temporalitat per part de les administracions, tot seguint all貌 establert en la Sent猫ncia n煤m. 33/2020 del 19 de mar莽 del 2020 del Tribunal de Just铆cia de la Uni贸 Europea (TJUE) i la resta de la jurisprud猫ncia comunit脿ria al respecte.
 • Assegurar des dels serveis p煤blics les condicions m铆nimes per a una vida digna de la poblaci贸, en una perspectiva igualit脿ria.
 • Acabar amb la bretxa de g猫nere existent al sector p煤blic, i contribuir activament des del mateix a la superaci贸 de les desigualtats de g猫nere en el conjunt de la societat.

M茅s concretament, en relaci贸 a la precarietat en l鈥檕cupaci贸 p煤blica:

 • Reducci贸 dr脿stica del nivell de precarietat laboral a les administracions p煤bliques en qualsevol de les seves formes: frau de llei, ab煤s de temporalitat, discriminaci贸 pel tipus de relaci贸 contractual, externalitzacions i subcontractes.
 • Consolidaci贸 REAL dels llocs de treball corresponents a places en ab煤s de temporalitat, cobertes per interins i interines que porten ocupant les mateixes m茅s temps del per铆ode m铆nim obligatori establert a la legislaci贸 vigent, en els termes establerts per la Sent猫ncia n煤m. 33/2020 del 19 de mar莽 del 2020 del TJUE i jurisprud猫ncia posterior d鈥檃quest, que assenyala el frau com猫s per les administracions a l鈥橢stat espanyol.
 • Ens oposem, per貌, a qu猫 aquesta consolidaci贸 es faci seguint la pauta dels anomenats 鈥淧rocessos de Consolidaci贸 i Estabilitzaci贸鈥 tal com es van plantejar arran dels acords establerts pels sindicats CCOO, UGT i CSIF amb el govern espanyol el 2017 i el 2018, aix铆 com la seva reedici贸 el 2021 que ha derivat en el Reial Decret-llei 14/2021, conegut com a 鈥淚cetazo鈥. Aquests acords obvien el principi de supremacia del dret de la Uni贸 Europea, vulneren clarament la jurisprud猫ncia comunit脿ria, i s贸n lesius per al sector p煤blic i per als seus treballadors i treballadores. Reclamem el reconeixement legal del car脿cter fix de les relacions laborals que es troben en situaci贸 de frau de llei, mitjan莽ant procediment que valori l鈥檈xperi猫ncia i el temps de serveis als llocs de treball a l鈥檃dministraci贸 p煤blica, i que respecti els criteris establerts pel TJUE. En concret, que els processos selectius de torn lliure i resoluci贸 incerta que incloguin places de personal abusat NO es poden considerar com una sanci贸 adequada a l鈥檃b煤s com猫s per part de les administracions.
 • Ens oposem a la inclusi贸 de places ocupades per personal en possible ab煤s de temporalitat a les ofertes p煤bliques d鈥檕cupaci贸 mentre no es determini de forma fefaent el grau d鈥檃b煤s, se sancioni aquest, i es compensi els treballadors i les treballadores que es troben en aquesta situaci贸.
 • Exigim que qualsevol reforma legislativa estigui orientada a no generar noves borses de temporalitat, per貌 no acceptem l鈥檃mortitzaci贸 de places com a 鈥渟anci贸鈥 a les administracions per l鈥檌ncompliment de les seves obligacions legals.
 • Creaci贸 de noves places, tot eliminant les taxes de reposici贸 i les limitacions establertes des de fa anys. Cal ampliar les places a les administracions p煤bliques, que han perdut milers de llocs de treball durant la darrera d猫cada, i adequar les plantilles a les necessitats de la classe treballadora i les classes populars respecte la provisi贸 d鈥檜n serveis p煤blics dignes i de qualitat. S贸n moltes les necessitats no cobertes i cada cop resulta m茅s evident la import脿ncia de tenir uns serveis p煤blics forts, fora de la l貌gica dels mercats, despr茅s de d猫cades de retallades en efectius, incloent-hi les privatitzacions. Exigim l鈥檃mpliaci贸 dels serveis p煤blics de gesti贸 directa amb empleats i empleades p煤bliques, que es cre茂n totes les places noves que siguin necess脿ries a tal efecte i que es cobreixin els forats que continuen hores d鈥檃ra sense cobrir-se.
 • Establiment de mecanismes de control efectius en els sistemes de convocat貌ria, creaci贸 i concurs de places, adre莽ats a evitar la proliferaci贸 d鈥檌nterinatges de llarga durada i la cronificaci贸 de la contractaci贸 temporal.

En conseq眉猫ncia, i amb la presentaci贸 del present escrit i la c貌pia del preav铆s que l鈥檃companya, prego a la Diputaci贸 de Barcelona que es doni per informada de l鈥檈smentada CONVOCAT脪RIA DE VAGA DE 24 HORES PER AL PROPER DIA 28 D鈥橭CTUBRE.

Aix铆 mateix, comunico que les persones membres del COMIT脠 DE VAGA en l鈥櫭爉bit de la Diputaci贸 de Barcelona, designades per la Secci贸 Sindical de la CGT s贸n les seg眉ents:

Nom i cognoms DNI
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Finalment, sol路licito una reuni贸 amb la major brevetat possible d鈥檃quest comit猫 de vaga amb la corporaci贸 per a tractar sobre els serveis m铆nims per al manteniment dels serveis essencials a la comunitat que s鈥檋agin d鈥檈stablir, si s鈥檈scau, en l鈥櫭爉bit de la Diputaci贸 durant la jornada de vaga, a partir dels criteris que estableixi a tal efecte l鈥檃utoritat laboral.

Barcelona, a 15 d鈥檕ctubre del 2021

Signat:

XXXXXXXXX

En nom de la Secci贸 Sindical de la CGT a la Diputaci贸 de Barcelona

鈥-

C貌pia de l鈥檈scrit de comunicaci贸 registrat a la Diputaci贸 (anonimitzat), per a descarregar: Clicant aqu铆.

C貌pia del preav铆s registrat davant l鈥檃utoritat laboral (anonimitzat), per a descarregar: Clicant aqu铆.

Comunicat unitari de la Taula sindical de Catalunya amb motiu de la convocat貌ria de vaga: Clicant aqu铆.

Cartells per a descarregar i difondre: Clicant aqu铆.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com