Novembre 22, 2020
Per CGT Indra Barcelona
2,245 vistes

Convocatòria
de vaga general feminista per el proper 8M 2019

 

A QUI
AFECTA?
Afectarà
a totes les treballadores i treballadors, de tots els àmbits sectorials,
públics i privats, funcionaris i funcionàries, igual que a empreses i
organismes encarregats de serveis públics, sense distinció de situació
laboral, sexe, edat o condició social.
TIPUS
DE VAGA
Vaga
General el dia 8 de març de 2019, de 24 hores (des de les 00 hores fins a les
24 hores del mateix dia): vaga laboral, de consum, de cures i estudiantil.
L’objectiu és parar la vida en tota la seva extensió i visibilitzar el paper
protagonista que té la dona en l’engranatge d’aquesta vida. La vaga general es
planteja com a vaga laboral (convocant a tota la clase treballadora); vaga de
cures (que evidenciï la sobrecàrrega i invisibilitat de les cures, l’absència
de corresponsabilitat en el treball domèstic i de cures i permeti la
visibilitat màxima de les dones); de consum (la millor eina per lluitar contra
el capitalisme i potenciar l’economia feminista que posi la vida al centre) i
estudiantil (buscant el suport i convocatòria dels sindicats
i organitzacions estudiantils.
QUI
CONVOCA?
La
CGT en coordinació amb el Moviment Feminista, qui ve plantejant des de fa anys
aquesta proposta de vaga general de les dones i, en conseqüència, són les dones
les qui han d’ocupar el paper protagonista en
aquesta convocatòria i mobilització.
FINALITAT
DE LA VAGA GENERAL
Vaga
general contra la ineficaç política en matèria laboral, econòmica i social, el
que provoca desigualtat permesa entre homes i dones; converteix a les dones en
ciutadanes de segona o tercera categoria; així
com per posar fi als assassinats i violències masclistes.
MOTIVACIÓ
I PETICIONS DE LA VAGA
1.
Acabar amb la desigualtat en l’àmbit laboral, econòmic i social de les dones
respecte dels homes.
2.
Posar fi a la desigualtat constatada de la divisió sexual del treball en aquest
sistema capitalista i patriarcal.
3. La
retirada de les polítiques, lleis i actuacions del capital que comporten la
discriminació i desigual oportunitat en l’accés a l’ocupació i promoció
professional de les dones i el foment de
mesures efectives per a la disminució de la major taxa d’atur femenina.
4.
L’adopció de mesures concretes i immediates que acabin amb la bretxa salarial i
la desigualtat en les pensions.
5.
Modificar els estereotips de gènere i la persistència dels valors masculins en
les estructures de les organitzacions.
6.
Control sobre les implantacions dels Plans d’Igualtat en les empreses.

7.
L’eradicació del persistent assetjament sexual laboral, la precarietat
laboral, temporalitat i l’alta taxa de contractes amb jornades parcials que
sofreixen les dones.
8.
L’establiment de polítiques laborals socials i econòmiques que facin efectives la
conciliació real de la vida familiar laboral i personal, així com la
corresponsabilitat en les cures.
9.
Consideració de les tasques de cures com a treball amb dret a remuneració i
dret a les seves prestacions contributives independents.
10. El
reconeixement dels drets laborals de les treballadores sexuals.
11.
L’equiparació efectiva i real de les Empleades de la Llar al règim general.

12
. L’exigència al govern de mesures concretes i efectives contra les
violències masclistes.

13.
La igualtat material efectiva de les dones migrants i refugiades. 
Convocatoria
de huelga general feminista para el próximo 8M 2019
A
QUIEN AFECTA?
Afectará
a todas las trabajadoras y trabajadores, de todos los ámbitos sectoriales,
públicos y privados, funcionarios i funcionarias, igual que a empresas y
organismos encargados de servicios públicos, sin distinción de situación
laboral, sexo, edad o condición social.
TIPOS
DE HUELGA
Huelga
General el día 8 de marzo de 2019, de 24 horas (desde las 00 horas hasta las 24
horas del mismo día): huelga laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil. El
objetivo es parar la vida en toda su extensión y visibilizar el papel
protagonista que tiene la mujer en el engranaje de la vida. La huelga general
se plantea como una huelga laboral (convocando a toda la clase trabajadora);
huelga de cuidados (que evidencie la sobrecarga e invisibilidad de los
cuidados, la ausencia de corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de
cuidados y permita la visibilidad máxima de las mujeres); de consumo (la mejor
herramienta para luchar contra el capitalismo y potenciar la economía feminista
que ponga la vida en el centre) y estudiantil (buscando el apoyo y convocatoria
de los sindicatos y organizaciones estudiantiles.
QUIEN
CONVOCA?
La
CGT en coordinación con el Movimiento Feminista, quien ha ido planteando desde
hace años esta propuesta de huelga general de las mujeres y, en consecuencia,
son las mujeres las que tienen que ocupar el papel protagonista en esta
convocatoria y movilización.
FINALIDAD
DE LA HUELGA GENERAL
Huelga
general contra la ineficaz política en materia laboral, económica y social, lo
que provoca desigualdad permitida entre hombres y mujeres; convierte a las
mujeres en ciudadanas de segunda o tercera categoría; y para poner fin a los
asesinatos y violencias machistas.
MOTIVACIÓN
Y PETICIONES DE LA HUELGA
1.
Acabar con la desigualdad en el ámbito laboral, económico y social de las
mujeres respecto de los hombres.
2.
Poner fin a la desigualdad constatada de la división sexual del trabajo en este
sistema capitalista y patriarcal.
3. La
retirada de las políticas, leyes y actuaciones del capital que comporten la
discriminación y desigual oportunidad en el acceso a la ocupación y promoción
profesional de las mujeres y el fomento de
medidas efectivas pera la disminución de la mayor tasa de paro femenina.
4. La
adopción de medidas concretas y inmediatas que acaben con la brecha salarial y
la desigualdad en las pensiones.
5.
Modificar los estereotipos de género y la persistencia de los valores
masculinos en las estructuras de las organizaciones.
6.
Control sobre las implantaciones de los Planes de Igualdad en las empresas.

7.
La erradicación del persistente acoso sexual laboral, la precariedad
laboral, temporalidad y la alta tasa de contratos con jornadas parciales que
sufren las mujeres.
8. El
establecimiento de políticas laborales sociales y económicas que hagan
efectivas la conciliación real de la vida familiar laboral y personal, así como
la corresponsabilidad en los cuidados.
9.
Consideración de las tareas de cuidados como trabajo con derecho a remuneración
y derecho a sus prestaciones contributivas independientes.
10. El
reconocimiento de los derecho laborales de las trabajadoras sexuales.
11. La equiparación efectiva y real de las
Empleadas del Hogar al régimen general.

12
. La exigencia al gobierno de medidas concretas y efectivas contra las
violencias machistas.

13.
La igualdad material efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas.Autor font: Cgtindrabcn.blogspot.com