Abril 11, 2022
Per CGT Diputació De BCN
2,289 vistes

COMUNICAT SOBRE LA IMMINENT IMPLEMENTACIÓ DE L’ACORD DE TELETREBALL  A LA DIPUTACIÓ I LA SEVA AFECTACIÓ SOBRE EL CÒMPUT HORARI

Companyes, companys,

Us fem un resum de les informacions de les dues darreres reunions mantingudes amb els RRHH de la Corporació el 29 de març i el 5 d’abril sobre la propera posada en marxa del teletreball a la Diba, prevista per al 2 de maig d’enguany. Ara mateix, com sabeu, ens trobem en període transitori (si bé a les acaballes ja del mateix) i no és aplicable encara, fins al dia 2 del mes vinent, l’Acord de teletreball. La majoria de la plantilla, i especialment el personal d’oficina, continuarem –per tant– fins a aquell dia treballant en remot, i fent presencial obligatòriament dos dies a la setmana.

Abans d’entrar en matèria, i per a que tingueu clars els antecedents, us remetem als nostres comunicats previs sobre aquesta matèria, el del mes d’abril i el del mes de maig del 2021 (https://bit.ly/3eYA6KZ i https://bit.ly/3icwZAX). També al propi text de l’”Acord pel qual es regula, de manera inicial, la prestació de serveis en la modalitat de teletreball a la Diputació de Barcelona”subscrit  per la Diba i la majoria sindical, CCOO i UGT, a la MGN de matèries comunes (https://bit.ly/3Eb7msG), i als dos comunicats recents de RRHH sobre l’afectació del mateix a la jornada de treball i al còmput horari (https://bit.ly/3utcKEZ i https://bit.ly/3LKjpAm, aquest darrer enviat a tota la plantilla com a Comunicació Interna el 07/04/2022). Sobre aquest últim aspecte, el que Minerva anomena “criteris per a la realització de les jornades presencials”, parlarem més endavant en aquest comunicat.

Les informacions pràctiques que se’ns ha traslladat en aquestes reunions és que el  nou model d’organització del treball implicarà la retirada dels ordinadors de sobretaula de les oficines i dels domicilis de les treballadores. Aquesta retirada es farà un cop les empleades hagin guardat les dades que necessiten i disposin de portàtil corporatiu. També s’ha fet una licitació per a l’equipament perifèric. Es farà una reorganització dels espais corporatius on hi haurà més espais per a reunions, cabines individuals i espais col·lectius. Es preveu una prova pilot per a la gestió dels armariets a les oficines. Hi haurà dispositius docking station i es podrà connectar el portàtil a la pantalla gran. Es treballarà en taules no assignades, segons el model d’altres administracions públiques.

Els requisits per a treballar a la modalitat de teletreball, en el cas dels llocs classificats per la Diputació com a teletreball i presencial mixte són:

  • Haver fet la sol·licitud a través de l’espai personal (https://bit.ly/3ur1Xef)
  • Haver fet els dos cursos obligatoris, en organització del teletreball i en prevenció de riscos laborals (https://bit.ly/3E003EH)
  • Realitzar els qüestionaris d’avaluació de riscos laborals (sobre això molts de vosaltres ja heu rebut un e-mail de la DSRH aquests darrers dies; els dubtes al respecte els podeu adreçar a [email protected]).

Fins aquí les informacions oficials que són d’interès per als empleats i empleades, i que ja han estat comunicades també als orgànics i als seus referents de RRHH. A partir d’aquí Minerva ens ha traslladat els seus criteris sobre l’afectació de tot plegat en la jornada laboral i el còmput horari, els quals no estan especificats pròpiament a l’Acord de teletreball i, de fet, nosaltres considerem com una interpretació de darrera hora que no es correspon a la literalitat del mateix. Hem de dir que des de la CGT lamentem que se’ns convoqués a la part social després d’haver decidit aplicar aquests criteris unilateralment i haver-los traslladat ja en una reunió el 25 de març amb els referents de RRHH de les diferents gerències.

A la pràctica, aquests criteris impliquen el següent: Si partim de la base que l’empleat o empleada que fa teletreball pot sol·licitar, de forma ordinària, fins a tres jornades setmanals en aquesta modalitat (i, per tant, dues de presencials), RRHH fa una interpretació sobre l’ús de les franges de permanència obligatòria en una i altra modalitat de treball (teletreball i presencial) que, a la pràctica, altera a la baixa les opcions de flexibilitat horària de les quals disposaven fins ara els empleats i empleades, contingudes en els nostres acords sobre la jornada laboral (https://bit.ly/3xmzk41).

Això és així perquè considera les jornades de teletreball com un màxim, i les de presencial com un mínim, i en cada cas obliga a quadrar mensualment el còmput de jornada efectiva no com a total d’hores treballades, sinó com a total d’hores treballades dins de cada modalitat (per tant: per horari Intensiu Matí, mínim de 14h presencials per setmana, per Ampliat Partit mínim de 15h, i per Plena Dedicació mínim de 17h). Si bé RRHH defensa que això no altera en res allò establert en els Acords de jornada sobre les franges d’obligada permanència, per nosaltres resulta evident que sí, ja que el que es deriva d’aquí és que les hores de teletreball es podran recuperar en presencial, però les hores de presencial no es podran recuperar en teletreball. La conseqüència, ja l’hem dita, limitar les opcions de flexibilitat horària recollides en els acords vigents, i complicar innecessàriament el control del còmput horari en la majoria dels serveis.

Si bé RRHH justifica aquesta interpretació en el fet que sinó es generaria un “greuge” comparatiu amb els empleats i empleades que estan classificats com a treball presencial (argument que, vistos tots els antecedents, dubtem molt que es derivi d’una preocupació sincera per les condicions d’aquest personal, i que ens sembla més aviat una excusa), des de la CGT hem traslladat el nostre desacord al respecte. Un desacord, però, que vista l’actitud de RRHH i la posició de totes les altres parts a la darrera reunió (amb l’excepció de la I-CSC), no sembla pas hores d’ara que hagi de fer que des de Minerva es replantegin aquesta qüestió. És més, per a reblar encara més el clau, en correu rebut per part del Servei de Relacions Col.lectives i Suport Juridic en data 08/04/2022 se’ns diu sobre la data d’aplicació del compliment dels requisits de jornada de treball presencial i teletreball” que des d’aquest mes d’abril se n’hauria de començar a fer el seguiment corresponent” (el subratllat és nostre). És a dir, que una interpretació sobre el còmput horari agafada pels pèls del text de l’Acord de teletreball Minerva considera que és ja d’aplicació abans de la implementació del propi Acord (és a dir, abans del 2 de maig).

Amb aquests criteris més que discutibles sembla que la Corporació centra la seva preocupació, com hem dit, en les hores que ha de treballar presencialment l’empleada o l’empleat, però sembla haver-se oblidat de la classificació prèvia de llocs treball que han fet les responsables de RRHH de les diferents Gerències de la mà de les pròpies gerents, les quals priven a moltes treballadores del dret a acollir-se al teletreball. I per nosaltres aquí no hi ha “interpretació” que valgui. Segons l’article 2.4 de l’Acord hi ha llocs de treball (aquells que s’ha convingut en anomenar presencial mixte) que poden teletreballar la part de la jornada en què no es duguin a terme funcions estrictament presencials, prèvia autorització del servei d’adscripció:

“No obstant l’anterior, els llocs de treball la prestació efectiva dels quals requereixin la presència física en el centre de treball de l’empleat o empleada que els ocupen, però que, a la vegada, també incorporen algunes activitats relacionades a l’apartat 2 del present article, poden, prèvia autorització del servei d’adscripció, ser prestats mitjançant la modalitat de teletreball respecte de la part de la jornada en què no es duguin a terme funcions estrictament presencials.

L’autorització haurà de garantir la presencialitat necessària per donar compliment a la prestació del servei corresponent i, així mateix, justificar l’existència d’activitat suficient per ser portada a terme a distància mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i comunicació.” (Els subratllat són nostres).

Si penseu que podeu fer treball presencial mixte només heu de comparar les funcions del vostre lloc de treball (https://bit.ly/3utggPH) amb les llistades a l’acord de teletreball a l’article 2.2.:

“Es poden acollir, voluntàriament, a la modalitat de prestació dels serveis de teletreball els empleats i les empleades que ocupen llocs de treball les funcions dels quals es poden portar a terme a distància, fora de les dependències de la Diputació de Barcelona, de manera no presencial i mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i comunicació.

S’entenen per funcions que es poden portar a terme a distància mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, aquelles que comprenen les següents activitats o assimilables:

– Redacció de documents i informes;

– Estudi, anàlisi i desenvolupament de projectes;

– Assessorament i suport tècnic i jurídic;

– Recopilació i recerca de normativa i/o informació;

– Correcció i/o traducció de textos;

– Manteniment, administració i/o programació dels sistemes d’informació;

– Edició de pàgines web;

– Preparació de recursos i materials de formació, difusió i/o comunicació;

– Gestió de continguts de pàgines web i xarxes socials;

– Disseny de procediments de gestió, processos o circuits;

– Explotació de dades;

– Organització i preparació d’esdeveniments, cursos i/o jornades;

– Introducció de dades i manteniment de bases de dades;

– Tramitació administrativa;

– Assistència a reunions de treball, comitès, comissions o meses de negociació.” (El subratllat és nostre).

Si coincideixen i compliu els requisits esmentats a l’art.2.4 però us han classificat com a treball presencial és perquè, a la pràctica, la Diputació està incomplint l’Acord de teletreball que ella mateixa ha subscrit, en haver deixat la classificació concreta dels llocs de treball a la discrecionalitat de cada orgànic (enlloc d’atenir-se a les funcions estrictes dels mateixos). Deixar a criteri de cada gerència la classificació dels llocs i que aquestes ho hagin fet de la manera més restrictiva possible (com demostra el cas del personal de les Biblioteques i de l’SPOTT, per posar dos exemples) ens sembla un acte poc responsable. Ha derivat en el resultat absurd i contraintuïtiu –tenint en compte la literalitat de l’acord—de tenir llocs de treball de la mateixa categoria (i, per tant, amb les mateixes funcions) classificats de forma diferent. Si afegim que la Corporació i els gerents han fet cas omís des del minut zero dels nostres correus i demandes en relació a aquesta qüestió i que no s’ha tractat aquest tema en les darreres reunions amb els sindicats, podem dir clarament que s’està negant sense cap motiu justificable a aquestes treballadores el seu dret a poder accedir al teletreball.

Emplacem un cop més als RRHH de la Diputació i a les Gerències a reflexionar sobre tot això, i a revisar-ho, en benefici de la correcta organització del treball en la nostra Corporació.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

11 d’abril del 2022

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com