Febrer 14, 2023
Per CGT Diputació De BCN
1,917 vistes

A L’ATENCIÓ DE LA SRA. LOLA MIRÓ FOLGADO, DIRECTORA DELS SERVEIS DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

A L’ATENCIÓ DE LA SRA. MÒNICA ÀLAMO ALBERTI, CAP DEL SERVEI DE RELACIONS COL·LECTIVES I SUPORT JURÍDIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

XXXXXXXXXX, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXXX, i domicili a efecte de notificacions al C/Mallorca 244, 2on 1a de Barcelona (CP 08008), Delegat Sindical i membre del Secretariat Permanent de la Secció Sindical de la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) a la Diputació de Barcelona, actuant en nom i en representació de la mateixa, compareix i DIU:

Que mitjançant el present escrit comunico a la Diputació de Barcelona que el Sindicats de la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE CATALUNYA (CGT de Catalunya) van prendre l’acord al seu XII Congrés Confederal celebrat els dies 27, 28 i 29 de gener d’enguany a Sallent de convocar una VAGA GENERAL DE 24 HORES A TOTA CATALUNYA EN L’ÀMBIT DE TOTS ELS SECTORS ECONÒMICS PER AL PROPER DIA 8 DE MARÇ DEL 2023, en protesta per la discriminació generalitzada envers les dones en els àmbits laboral i social, i la manca de mesures efectives per a erradicar les violències masclistes que s’exerceixen sobre aquesta part de la població treballadora, entre d’altres motius.

Que proppassat dia 8 de febrer el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya va formular per escrit el preavís de vaga general per al dia 8 de març de 2023 al registre de la Generalitat de Catalunya i a les patronals afectades, una còpia anomitzada del qual s’adjunta amb la present comunicació.

Que la convocatòria de vaga abasta les 24 hores del dia 8 de març, tot fent constar que en aquells centres de treball en els quals el mateix estigui organitzat mitjançant sistemes a torns, la convocatòria començarà en el darrer torn anterior a les 00.00h del dia 8, abastant igualment, el darrer torn que comenci en el meritat dia 8 i que finalitzarà quan acabi aquest torn, al dia següent.

Que la convocatòria de vaga afecta, per tant, pel que fa a l’àmbit de la Diputació de Barcelona, a tota la plantilla de la mateixa.

En conseqüència, i amb la presentació del present escrit i la còpia del preavís que l’acompanya, prego a la Diputació de Barcelona que ES DONI PER INFORMADA DE L’ESMENTADA CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL DE 24 HORES PER AL DIA 8 DE MARÇ DEL 2023.

Així mateix, comunico que les membres del COMITÈ DE VAGA en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, designades per la Secció Sindical de la CGT són les següents persones:

(…)

Finalment, sol·licito una reunió al més aviat possible de la corporació amb aquest Comitè de Vaga per a tractar sobre els serveis mínims per al manteniment dels serveis essencials a la comunitat que s’hagin d’establir, si s’escau, en l’àmbit de la Diputació de Barcelona durant la jornada de vaga, a partir dels criteris que estableixi a tal efecte l’autoritat laboral.

Barcelona, a 14 de febrer del 2023

XXXXXXXXXX

En nom de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

Secretariat Permanent

—-

Còpia de l’escrit de comunicació registrat a la Diputació (anonimitzat), per a descarregar: Clicant aquí.

.wordads-ad-wrapper {display:none;font: normal 11px Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px;text-decoration: none;width: 100%;margin: 25px auto;padding: 0;}.wordads-ad-title {margin-bottom: 5px;}.wordads-ad-controls {margin-top: 5px;text-align: right;}.wordads-ad-controls span {cursor: pointer;}.wordads-ad {width: fit-content;margin: 0 auto;}

Advertisement
Configuració de la privacitatAutor font: Cgtdiba.wordpress.com