Maig 23, 2022
Per CGT Males Herbes
3 vistes

Acord sobre lliscaments: Hem arribat a un acord amb el Comitè i la Direcció sobre aquest tema, ja que el redactat d’aquest l’únic que fa és reconèixer la manera en què s’estaven consolidant les places obtingudes a través de lliscament o promoció interna una vegada les treballadores estabilitzaven la plaça d’inferior categoria  a través d’una oferta pública del mateix grup professional. Ex. Si tens la categoria d’auxiliar del verd i treus la plaça de peó, mantens la d’auxiliar.

Acord de mèrits: No hem donat el nostre suport a aquest acord i explicarem breument els motius pels quals hem pres aquesta decisió.


De totes les places que la llei 20/2021 del 28 de desembre obliga a l’Institut a convocar, 95 van a concurs de mèrits perquè així ho determina la llei d’estabilització. La llei estableix que les 10 restants van a concurs-oposició sense perjudici dels sistemes establerts a cada administració, on es pot negociar que la fase d’oposició no sigui eliminatòria i amb una reducció dels continguts de la prova teòrica i pràctica.


Al ser personal laboral públic, al contrari que els funcionaris, l’Institut té la competència de convocar els processos per concurs de mèrits sempre que vulgui.


Article 61 del TREBEP Sistemes selectius


6. Els sistemes selectius de funcionaris de carrera són els d’oposició i concurs oposició, que han d’incloure, en tot cas, una o diverses proves per determinar la capacitat dels aspirants i establir l’ordre de prelació.

Només en virtut de llei es pot aplicar, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que ha de consistir únicament en la valoració de mèrits.


7. Els sistemes selectius de personal laboral fix són els d’oposició, concurs oposició, amb les característiques que estableix l’apartat anterior, o concurs de valoració de mèrits.


L’Institut, fent ús de les seves competències en aquesta matèria, decideix portar a concurs de mèrits 10 places. A les reunions amb aquest ja ens havia quedat clar aquest posicionament pel qual no té cap sentit arribar a un acord en aquest sentit, i més tenint en compte que mai s’ha hagut d’arribar a un acord sobre els sistemes de selecció, ja que l’Institut és qui decideix sobre aquests. Estava clar que la direcció, en uns moments en què estan sent molt qüestionats, convocarien aquestes places a concurs de mèrits. No oblidem que la imatge de l’Institut és la imatge de l’Ajuntament, i que aquesta última necessita més cirurgia que els del Sálvame.

Llavors per què el Comitè i l’Institut arriben a aquest acord?


Des d’abans de les eleccions sindicals, les formes d’actuació de la Direcció i el Comitè envers temes de principal importància dintre de l’Institut ( Relació de llocs de treball, no atendre les situacions d’assetjament laboral), estan sent molt qüestionades per la plantilla.


Amb aquest acord només es busca continuar amb la deriva propagandística encaminada a la rentada d’imatge, que no d’ànima, de tots dos ens.


Aquest acord només cobra sentit si, a part de portar a concurs de mèrits aquestes 10 places, també recollís que totes les places d’interins que es convoquin en un futur també es convocaran per concurs de mèrits, que és el que nosaltres havíem proposat.
Autor font: Malesherbes.blogspot.com