Juny 12, 2022
Per CNT Barcelona
267 vistes

Qui son? ¿Quién son?
Som els teus companys de botiga, treballadors que creiem que es poden obrir noves possibilitats de negociació col·lectiva amb l’empresa diferents al comitè. Somos tus compañeros de tienda, trabajadores que creemos que se pueden abrir nuevas posibilidades de negociación colectiva con la empresa distintas al comité.

Quin és el vostre objectiu? ¿Cuál es vuestro objetivo? Estem cansats de les clàssiques i eternes respostes de la companyia a cada petició que es realitza per a millorar les condicions dels treballadors, volem una comunicació i negociació directes i transparents. Estamos cansados de las clásicas y eternas respuestas de la compañía a cada petición que se realiza para mejorar las condiciones de los trabajadores, queremos una comunicación y negociación directas y transparentes.

Recordem què és una secció sindical? Recordamos ¿qué es una sección sindical? Una secció sindical és un grup de companys que es reuneixen per a posar-se d’acord i negociar amb l’empresa les millores de les condicions dels treballadors activament. No participen en el comitè d’empresa ni realitzen la seva labor sindical en horari laboral. Una sección sindical es un grupo de compañeros que se reúnen para ponerse de acuerdo y negociar con la empresa las mejoras de las condiciones de los trabajadores activamente. No participan en el comité de empresa ni realizan su labor sindical en horario laboral.

Com funciona? ¿Cómo funciona? La manera de decidir cada pas que es dona en una secció sindical és l’assemblea, hi ha portaveus però l’organització és horitzontal i no hi ha presidents ni rangs. Cada iniciativa és discutida i aprovada per la majoria dels membres, de manera transparent i directa. La manera de decidir cada paso que se da en una sección sindical es la asamblea, hay portavoces pero la organización es horizontal y no hay presidentes ni rangos. Cada iniciativa es discutida y aprobada por la mayoría de los miembros, de manera transparente y directa.

Com puc ajudar? ¿Cómo puedo ayudar? Una secció sindical depèn del temps i esforç de tots els seus membres. No hi ha unes eleccions on votar i desentendre’s, hi ha un treball i esforç constant on cada acció compta. Si t’interessa, el primer pas és continuar informant-te a través de nostres xarxes socials i parlant amb la resta d’afiliats. Una sección sindical depende del tiempo y esfuerzo de todos sus miembros. No hay unas elecciones donde votar y desentenderse, hay un trabajo y esfuerzo constante donde cada acción cuenta. Si te interesa, el primer paso es seguir informándote a través de nuestras RRSS y hablando con el resto de afiliados.

Per què no participar en el comitè? ¿Por qué no participar en el comité? Les decisions preses pel comitè depenen massa de les sigles dels sindicats als quals representen. A vegades estan més preocupats per qui s’emporta els mèrits que per les pròpies propostes. Las decisiones tomadas por el comité dependen demasiado de las siglas de los sindicatos a los que representan. En ocasiones están más preocupados por quién se lleva los méritos que por las propias propuestas.

Els sindicats es mantenen gràcies a les subvencions rebudes i això els fa ser dependents de tercers, normalment amb una clara influència política que poc o res té a veure amb el treball en si mateix. Los sindicatos se mantienen gracias a las subvenciones recibidas y eso les hace ser dependientes de terceros, normalmente con una clara influencia política que poco o nada tiene que ver con el trabajo en sí mismo.

El funcionament del propi comitè afegeix una burocràcia excessiva a la presa de decisions, de la mateixa manera que l’assemblea d’intercentres suposa un obstacle afegit a la negociació amb l’empresa. El funcionamiento del propio comité añade una burocracia excesiva a la toma de decisiones, del mismo modo que la asamblea de intercentros supone un obstáculo añadido a la negociación con la empresa.

Creiem que ningú ha de decidir pels treballadors i menys encara alguns per als quals el pertànyer al comitè d’empresa no és més que una excusa per a tenir hores lliures durant la seva jornada laboral. Sense cap justificació i pretenent una labor sindical. Creemos que nadie debe decidir por los trabajadores y menos aún algunos para los que el pertenecer al comité de empresa no es más que una excusa para tener horas libres durante su jornada laboral. Sin justificación alguna y pretendiendo una labor sindical.

💥 Segueix les demandes i conflicte de la nova secció:
🐥 @cntapplepdg
📸 @cntapplepdg
📩 [email protected]
Autor font: Cntbarcelona.org