Maig 11, 2021
Per CNT Barcelona
2,199 vistes

El sindicat de Barcelona de la CNT ha interposat demanda per conflicte col·lectiu, en els centres de treball on té presència a la província, per incompliment del conveni col·lectiu.

La central sindical ha constituït des de l’any passat diverses seccions sindicals en diferents centres de treball que Ale-Hop té a Barcelona i Madrid, dedicats a la venda de productes de regal. Malgrat la important implantació que la CNT ha adquirit a la província de Barcelona i després de destines reunions mantingudes amb la directora de recursos humans, l’empresa s’ha negat a abordar els problemes reals dels treballadors/as, forçant a la plantilla sindicalitzada a interposar demanda per conflicte col·lectiu.
CNT reclama que es compleixi el conveni col·lectiu autonòmic en matèria de gaudi de vacances, s’abonin els endarreriments reportats per les noves taules salarials, es pugui disposar d’un calendari laboral que reguli els horaris, no es produeixin excessos de jornada, no s’obligui a treballar els diumenges i festius, s’eliminin les clàusules abusives dels contractes, entre moltes altres qüestions.
CNT informa a Ale-Hop que la demanda de conflicte col·lectiu tan sols serà el principi de les accions i mobilitzacions que es duran a terme, si l’empresa insisteix en la seva negativa a dialogar i buscar solucions als problemes de la plantilla. Des del sindicat es manté la porta oberta al diàleg i a la negociació col·lectiva amb la mercantil.

Sector Comerç i Hostaleria

Sindicat d’Oficis Varis de CNT a Barcelona

[CAST] CNT INTERPONE DEMANDA POR CONFLICTO COLECTIVO EN LAS TIENDAS ALE-HOP

El sindicato de Barcelona de la CNT ha interpuesto demanda por conflicto colectivo, en los centros de trabajo donde tiene presencia en la provincia, por incumplimiento del convenio colectivo.

La central sindical ha constituido desde el año pasado varias secciones sindicales en distintos centros de trabajo que Ale-Hop tiene en Barcelona y Madrid, dedicados a la venta de productos de regalo. Pese a la importante implantación que la CNT ha adquirido en la provincia de Barcelona y tras destinas reuniones mantenidas con la directora de recursos humanos, la empresa se ha negado a abordar los problemas reales de los trabajadores/as, forzando a la plantilla sindicalizada a interponer demanda por conflicto colectivo.

CNT reclama que se cumpla el convenio colectivo autonómico en materia de disfrute de vacaciones, se abonen los atrasos devengados por las nuevas tablas salariales, se pueda disponer de un calendario laboral que regule los horarios, no se produzcan excesos de jornada, no se obligue a trabajar los domingos y festivos, se eliminen las cláusulas abusivas de los contratos, entre otras muchas cuestiones.

CNT informa a Ale-Hop que la demanda de conflicto colectivo tan solo será el principio de las acciones y movilizaciones que se van a llevar a cabo, si la empresa insiste en su negativa a dialogar y buscar soluciones a los problemas de la plantilla. Desde el sindicato se mantiene la puerta abierta al diálogo y a la negociación colectiva con la mercantil.

Sector Comercio y Hosteleria

Sindicato de CNT-Barcelona

Sindicato de Oficios Varios de CNT en Barcelona
Autor font: Cntbarcelona.org