Juny 12, 2022
Per CNT Barcelona
186 vistes

Punts de la carta reivindicativa enviada a l’empresa el passat 25 de Maig: / Puntos de la carta reivindicativa enviada a la empresa el pasado 25 de Mayo:

1º: Actualització IPC (anual i automàtica) Actualización IPC (anual y automática) La revisió salarial dels empleats hauria de ser obligatòria tots els anys amb una equiparació al nivell de l’IPC de manera automàtica. Independentment dels resultats de la valoració de l’empresa sobre el rendiment de l’empleat que deuria, en tot cas, ser una quantitat afegida a aquest mínim. La revisión salarial de los empleados debería ser obligatoria todos los años con una equiparación al nivel del IPC de manera automática. Independientemente de los resultados de la valoración de la empresa sobre el rendimiento del empleado que debería, en todo caso, ser una cantidad añadida a ese mínimo.

2º: Possibilitat de contractar un pla de pensions. Posibilidad de contratar un plan de pensiones. Les diferències entre els empleats segons si s’és treballador de Retail o de Corporate haurien d’eliminar-se. Els empleats de Retail haurien de poder optar a contractar un pla de pensions ja que la base de cotització dels nostres contractes queda bastant per sota del complement personal, conceptes que influiran en la nostra cotització de cara al càlcul de la pensió una vegada arribi la jubilació. Las diferencias entre los empleados según si se es trabajador de Retail o de Corporate deberían eliminarse. Los empleados de Retail deberían poder optar a contratar un plan de pensiones ya que la base de cotización de nuestros contratos queda bastante por debajo del complemento personal, conceptos que influirán en nuestra cotización de cara al cálculo de la pensión una vez llegue la jubilación.

3º: Tiquet Restaurant actualitzat a l’IPC i descomptat en nòmina. Ticket Restaurant actualizado al IPC y descontado en nómina. De la mateixa manera que el punt anterior, els companys de Corporate reben aquest benefici en nòmina. Això facilita enormement el gaudi del mateix sense dependre de compatibilitats o permetent invertir-lo en la compra setmanal tan ressentida amb les pujades de preus actuals (per a aquells que porten el seu propi menjar). A més l’aportació per dia treballat està molt per sota de la mitjana actual de 10,5€. Del mismo modo que el punto anterior, los compañeros de Corporate reciben este beneficio en nómina. Esto facilita enormemente el disfrute del mismo sin depender de compatibilidades o permitiendo invertirlo en la compra semanal tan resentida con las subidas de precios actuales (para aquellos que traen su propia comida). Además el aporte por día trabajado está muy por debajo de la media actual de 10,5€.

4º: Hora de menjar inclòs en la jornada laboral i incloure 15 minuts de descans. Hora de comida incluida en la jornada laboral e incluir 15 minutos de descanso. El descans dels treballadors correspon a la necessitat de mantenir una ment desperta i àgil per a poder exercir les labors necessàries, atendre de manera efectiva als clients i treballar de manera eficient. Per això ha de ser considerat part del treball exercit i formar part de la jornada de 8 hores, no com succeeix actualment. Si la jornada dura 6 hores hauria d’estar inclòs un descans mínim de 15 minuts a la meitat de la jornada i establert en l’horari de manera que no pugui ser ignorat. El descanso de los trabajadores corresponde a la necesidad de mantener una mente despierta y ágil para poder desempeñar las labores necesarias, atender de manera efectiva a los clientes y trabajar de forma eficiente. Por esto debe ser considerado parte del trabajo desempeñado y formar parte de la jornada de 8 horas, no como sucede actualmente. Si la jornada dura 6 horas debería estar incluido un descanso mínimo de 15 minutos a la mitad de la jornada y establecido en el horario de forma que no pueda ser ignorado.

5º: Dos dies de descans seguits si és entre setmana o el dissabte previ al diumenge quan aquest es treballi. Dos días de descanso seguidos si es entre semana o el sábado previo al domingo cuando éste se trabaje. La conciliació familiar i descans dels treballadors es veuen greument ressentits quan els dies de descans no tenen cap patró lògic definit. Per no dir que és pràcticament impossible acomodar-los a les rutines establertes dels horaris escolars o de la resta dels membres de la família. La conciliación familiar y descanso de los trabajadores se ven gravemente resentidos cuando los días de descanso no tienen ningún patrón lógico definido. Por no decir que es prácticamente imposible acomodarlos a las rutinas establecidas de los horarios escolares o del resto de los miembros de la familia.

6º: Renegociar l’acord pactat en 2014. Renegociar el acuerdo pactado en 2014. L’actual acord entre empresa i comitè té ja 8 anys, és impossible que reflecteixi la realitat de la botiga o les necessitats dels treballadors i l’empresa. No sols està desactualitzat sinó que no té marcat un període de revisió calendaritzat. Hauria d’acordar-se una periodicitat per a aquestes revisions de com a màxim 4 anys. El actual acuerdo entre empresa y comité tiene ya 8 años, es imposible que refleje la realidad de la tienda o las necesidades de los trabajadores y la empresa. No solo está desactualizado sino que no tiene marcado un periodo de revisión calendarizado. Debería acordarse una periodicidad para dichas revisiones de como máximo 4 años.

7º: Diumenges i festius, bonificats i voluntaris. Domingos y festivos, bonificados y voluntarios. És molt més fàcil que els treballadors es presentin voluntaris i es cobreixin les necessitats de la botiga per a treballar un Diumenge o festiu, quan els mateixos es retribueixen d’una manera bonificada. Sempre hi haurà treballadors que necessitin reforçar el seu salari amb aquesta mena de complements. Es mucho más fácil que los trabajadores se presenten voluntarios y se cubran las necesidades de la tienda para trabajar un Domingo o festivo, cuando los mismos se retribuyen de una manera bonificada. Siempre habrá trabajadores que necesiten reforzar su salario con este tipo de complementos.

8º: Rotacions de torns fixes i periòdiques amb hores d’entrada/ sortida/menjada fixes durant tota la setmana per a permetre el descans i la planificació del temps dels treballadors. Rotaciones de turnos fijas y periódicas con horas de entrada/salida/comida fijas durante toda la semana para permitir el descanso y la planificación del tiempo de los trabajadores. Els torns rotatius existeixen en tota mena de comerços i són perfectament suportables si dins d’un torn poden establir-se una sèrie de rutines per al correcte descans físic i mental dels treballadors. No té sentit que cada dia les hores dins d’un torn tinguin l’aleatorietat actual sobre la base d’una suposada corba de clients. Los turnos rotativos existen en todo tipo de comercios y son perfectamente llevaderos si dentro de un turno pueden establecerse una serie de rutinas para el correcto descanso físico y mental de los trabajadores. No tiene sentido que cada día las horas dentro de un turno tengan la aleatoriedad actual en base a una supuesta curva de clientes.

9º: Canviar la periodicitat de lliurament d’horaris perquè sempre es tingui visibilitat a 3 mesos vista. Cambiar la periodicidad de entrega de horarios para que siempre se tenga visibilidad a 3 meses vista. Lliurar un trimestre per endavant no serveix de res quan aquesta finestra de temps dura 2 setmanes aproximadament des del lliurament, ja que a mesura que s’avança en les setmanes es perd visibilitat fins que s’acosta el següent lliurament. Aquest compromís de visibilitat només és real 8 setmanes a l’any. Si s’anessin fent lliuraments mensuals amb distància de 3 mesos, el treball del departament de RPO seria més regular i amb deadlines mes suaus i assumibles. En haver solament de lliurar un mes més en cada lliurament. Ej: Al gener lliurar Abril, al febrer el mes de Maig, al març el mes de Juny… Entregar un trimestre por adelantado no sirve de nada cuando esa ventana de tiempo dura 2 semanas aproximadamente desde la entrega, ya que a medida que se avanza en las semanas se pierde visibilidad hasta que se acerca la siguiente entrega. Ese compromiso de visibilidad sólo es real 8 semanas al año. Si se fueran haciendo entregas mensuales con distancia de 3 meses, el trabajo del departamento de RPO sería más regular y con deadlines mas suaves y asumibles. Al tener solamente que entregar un mes más en cada entrega. Ej: En Enero entregar Abril, en Febrero el mes de Mayo, en Marzo el mes de Junio…

10º: Abandonar la contractació temporal. Abandonar la contratación temporal. Contractar temporalment per a després recontractar en el següent període pico, quan la botiga gairebé sempre té un dèficit d’empleats no té sentit. Sobretot quan la majoria de treballadors acaben sent contactats de nou després d’uns mesos. És un cercle viciós que no respecta als treballadors i càrrega de treball als equips de Recruiting i Payroll que han d’acabar exercint la seva labor amb presses i en l’últim moment. Contratar temporalmente para luego recontratar en el siguiente periodo pico, cuando la tienda casi siempre tiene un déficit de empleados no tiene sentido. Sobre todo cuando la mayoría de trabajadores acaban siendo contactados de nuevo tras unos meses. Es un círculo vicioso que no respeta a los trabajadores y carga de trabajo a los equipos de Recruiting y Payroll que tienen que acabar desempeñando su labor con prisas y en el último momento.

Acció informativa realitzada l’11 de Juny per la secció CNT Apple Passeig de Gràcia:
Autor font: Cntbarcelona.org