Maig 12, 2022
Per CGT Diputació De BCN
2,639 vistes

ACTUALITZACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DEL PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL INTERÍ A LA DIPUTACIÓ

Companyes, companys,

Us enviem aquest comunicat per a actualitzar-vos la informació de la que disposem a dia d’avui sobre la implementació a la Diputació del procés extraordinari d’estabilització de personal interí derivat de la Llei 20/2021. Us remetem al nostre anterior comunicat sobre aquesta matèria si voleu conèixer els antecedents immediats en relació a la mateixa (el teniu aquí: https://bit.ly/3PgDy3y).

Des d’aquell comunicat, emès el 8 d’abril, s’ha avançat tant en la identificació de les places que s’inclouran en l’oferta pública definitiva del procés d’estabilització, com en la definició al si de la Comissió Tècnica dels PAMO dels criteris per a conformar les bases de les convocatòries d’aquesta oferta (en les seves dues diferents modalitats de procés selectiu: concurs exclusivament de mèrits, i concurs-oposició). Us fem cinc cèntims a continuació de com està tot plegat:

IDENTIFICACIÓ DE PLACES DE L’OFERTA PÚBLICA

A dia d’avui el Decret del PAMO del procés d’estabilització es troba ja en circuit de signatures, per la qual cosa la seva publicació es pot considerar imminent, i es produirà previsiblement abans no acabi el mes de maig. Amb això la Diputació haurà acomplert el termini legal establert per la Llei 20/2021 per a l’aprovació i publicació d’aquesta oferta. Us hem de dir que el compromís de RRHH és informar de forma detallada als empleats i empleades afectades un cop es publiqui l’oferta, i així ho hem sol·licitat des de la CGT expressament. També cal que sapigueu que qualsevol possible error que es pugui detectar en la identificació de places un cop aprovat el Decret (places no incloses malgrat complir les condicions que estableix la Llei, places classificades incorrectament, etc) pot i ha de ser comunicat als RRHH de la Diputació, que hauria de procedir, si fos el cas, a fer una rectificació d’errors materials, tal com es fa amb qualsevol acte administratiu.

Finalment, el nombre total de places incloses en aquest PAMO d’estabilització, segons el darrer esborrany de Decret i els seus annexos, datat el 9 de maig, serà de 1.656, de les quals 1.383 (un 83,5% del total) aniran al concurs de mèrits per la via de les Disposicions Addicionals 6a i 8a de la Llei (765 i 618 places respectivament), i 273 (el 16,5% restant) aniran a concurs-oposició, per la via de l’art. 2 de la Llei. De les places anteriorment esmentades, 1.316 (un 79,5% del total) corresponen pròpiament a personal interí que presta els seus serveis en orgànics de la Diputació, i 340 (el 20,5% restant) a interines de la Diba adscrites a Organismes autònoms i entitats vinculades (en concret: Patronat d’Apostes, Institut del Teatre, Consorci del Patrimoni de Sitges, i Organisme de Recaptació i Gestió Tributària).

El detall de l’evolució de la identificació de les places, des de la primera proposta que se’ns va presentar a la Comissió Tècnica dels PAMO el mes de desembre de l’any passat, fins a la proposta final (rectificada aquest mes de maig) que consta en l’esborrany del Decret, la podeu consultar en el següent enllaç, en format .xlsx: https://bit.ly/3L7IYuq. En l’arxiu també trobareu el detall de les places ofertades per àrees i organismes, categories laborals, i segons el seu grup, subgrup, escala i classe. En qualsevol cas, els RRHH de la Diputació us haurien de complementar aquesta informació que us proporcionem, un cop es publiqui l’oferta.  

Volem destacar l’alt percentatge de places que s’han pogut identificar per a incloure en el concurs de mèrits. Com hem dit abans, un 83,5% del total, que en el cas de places d’orgànics de la pròpia Diputació arriba fins al 84,9% (1.117 places a concurs de mèrits, d’un total de 1.316 incloses al procés). Les àrees de la Diba en les quals hi ha més places identificades per al procés extraordinari d’estabilització són les de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar (un 21,9% de totes les places identificades), la de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns (14,8% del total), i la de Cultura (12,7%). En Organismes autònoms i entitats vinculades, destaca especialment l’ORGT (concentra un 17,1% de totes les places identificades).

El detall de categories per orgànics el podeu consultar, com hem dit, a l’enllaç que us hem inclòs abans. D’entre aquestes cal destacar el nombre de places que aniran a estabilització d’Auxiliar administratiu (213 en orgànics de la Diba, de les quals 152 a concurs de mèrits), Tècnic superior (155 places, 128 a concurs de mèrits), Tècnic mitjà de bibliologia (151 places, 146 a concurs de mèrits), Operari de serveis (102 places, totes elles a concurs de mèrits), i Tècnic auxiliar d’atenció a la dependència (94 places, també en aquest cas totes a concurs de mèrits). En el cas d’Organismes autònoms, i en concret l’ORGT, cal destacar les 225 places d’Administratiu de gestió i recaptació identificades per al procés (de les quals 185 a concurs de mèrits).

CRITERIS PER A LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES

Les tres darreres reunions de la Comissió Tècnica dels PAMO s’han dedicat ja a tractar entre les parts sobre els criteris per a les bases de les futures convocatòries d’aquest procés d’estabilització. A aquells i aquelles de vosaltres que vau assistir a l’Assemblea de personal interí que vam realitzar la setmana passada a Urgell us en vam informar personalment, i vau poder traslladar-nos el vostre parer al respecte. Com sabeu, el nostre enfocament dins la Comissió ha estat i és el d’intentar que les bases que s’acabin confegint vagin encaminades a garantir al màxim com a resultat l’estabilització del nostre personal interí abusat, que entenem que és l’objectiu d’aquest procés, i no pas generar qualssevol altres possibles resultats, especialment tenint en compte que la Llei determina que les convocatòries hauran de ser forçosament de torn lliure.

Més que probablement, convocarem aviat una nova Assemblea, atès que tot sembla indicar que aquesta matèria es troba ja a prop de la seva fase conclusiva. Les parts hem acostat posicions en diversos punts, si bé romanen encara d’altres sobre els quals continua havent-hi discrepàncies, en algun cas –a parer nostre– no pas menors. En tot cas, RRHH a la darrera reunió va plantejar que convenia començar a donar per acabat el treball específic en Comissió Tècnica i portar aviat el tema, per a la seva conclusió, a seu negociadora. Des de CGT hem sol·licitat que la seu on sigui elevat això sigui la Mesa General de Negociació de personal funcionari, on estem presents els 4 sindicats, i sembla que així serà.

Us traslladarem per escrit informació més detallada sobre els criteris per les bases tan bon punt ens sigui possible. Mireu d’estar atents, perquè –com ja hem dit– és molt possible que en els propers dies o setmanes convoquem Assemblea general de personal interí.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

12 de maig del 2022

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com